“ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทย ฉลาดต้านโกง”

กรมราชทัณฑ์ ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด  “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทย ฉลาดต้านโกง”
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม สร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทย ฉลาดต้านโกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี
ด้วยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (The United Nations : UN) มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) โดยในปีนี้รัฐบาลไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
โดยกรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงพลัง สร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมจัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการกิจกรรม ในหัวข้อ “ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ราชทัณฑ์ไทย ฉลาดต้านโกง”
โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นางสาวชนันท์พิชาญ์ โพธิ์นอก ผู้ช่วยเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และนายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมการเสวนาทางวิชาการดังกล่าว ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี และผ่านทางระบบออนไลน์ Webex Cisco ระหว่างเวลา 09.30 – 10.30 น. พร้อมรับฟังการ LIVE สด โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมทำสัญลักษณ์ “ไขว้มือ” ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่เวลา 10.50 – 11.20 น. ณ อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และผ่านทาง Facebook LIVE ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึก ให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมในการทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม         หลักธรรมาภิบาล มีค่านิยมที่ถูกต้อง ประพฤติตนตามจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image