กอ.รมน. เปิดหลักสูตร พคบ.รุ่นที่ 15 ปลุกมุ่งพัฒนาสัมพันธ์สร้างความมั่นคงชาติ

กอ.รมน. เปิดหลักสูตร พคบ.รุ่นที่ 15 ‘จเรกอ.รมน.’ ปลุกมุ่งพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความมั่นคงชาติ รับมือภัยคุกคาม-ภัยพิบัติทุกมิติ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) โดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. ได้จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 15 ประจำปี 2567 โดยมี พล.อ.เทวมิตร พลภักดี จเร กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชน ในการบูรณาการและประสานงานด้านความมั่นคง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคม

หลักสูตร พคบ.รุ่นที่ 15 มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชนและประชาชนรวม 80 ท่าน ใช้ระยะเวลาอบรม 8 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 8 มีนาคม67 โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ด้านความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ บทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นอกนี้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความมั่นคง การสัมมนา กิจกรรมสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR) ในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด

Advertisement

จเร กอ.รมน. ได้กล่าวในพิธีเปิดหลักสูตร แก่ผู้เข้าอบรม พคบ.รุ่นที่ 15 นี้ มีใจความช่วงหนึ่งว่า “การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 15 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง สถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ บทบาทและหน้าที่ของกอ.รมน. ศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการพัฒนาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำองค์กรของทุกภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติด้านความมั่นคงในทุกมิติ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากร ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่อสังคม”

ทั้งนี้ หลักสูตร พคบ. ถือเป็นหลักสูตรที่ กอ.รมน. ให้ความสำคัญโดยได้ดำเนินการจัดอบรมเข้าสู่รุ่นที่ 15 เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในภาพรวม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image