ช็อตฟีล !!!! ครูนักประดิษฐ์อาชีวะ เตรียมเฮ เมื่อ กคศ. จับมือ สอศ.

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะข้าราชการครูผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรม/Soft Power

วันที่ 11 มกราคม 2567 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา นำทีมครูนักประดิษฐ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรม/Soft Power ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ได้กำหนดจุดเน้นที่สำคัญ คือ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ดำเนินการพัฒนาวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ โดยให้คำนึงถึงการให้ข้าราชการครู ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่าง เช่น ผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือผู้ที่มีทักษะในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม Soft Power ได้มีช่องทางในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สอดคล้องกับบริบทในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ภายใต้ Platform การประเมินผ่านระบบ DPA เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

Advertisement

จากการจัดประชุมในวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา สํานักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และตัวชี้วัดในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความครอบคลุม รอบด้าน เพื่อประโยชน์ในการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image