สวนสุนันทา จัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ รุ่น2 ขานรับนโยบายเร่งขยายผู้ไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.45 น. ณ โรงแรม ที.เค. พลาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง
โดย นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมมนครั้งนี้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวรายงาน

และมีผู้สนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร นักวิชาการ นักกฎหมาย นักปฏิบัติการด้านไกล่เกลี่ย นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Advertisement

อาจารย์ ดร.สโรชินี กล่าวว่า “สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมที่ขานรับนโยบายกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการขยายให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามเป็นกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นมิติใหม่ของประเทศที่ให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถยุติหรือระงับข้อพิพาททางแพ่ง ที่มีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภทได้ ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันเกิดจากความสมัครใจของคู่กรณี ซึ่งรัฐบาลปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การให้ความสำคัญในการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความเสมอภาคทุกชนชั้น”

อาจารย์ ดร.สโรชินี กล่าวต่ออีกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ยถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการระงับข้อพิพาทชั้นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้กับประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่าย อันจะส่งผลให้ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม นำไปสู่สังคมสมานฉันท์ได้ในอนาคตต่อไป”

“ดังนั้น พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จึงถือเป็นกฎหมาย ที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พนักงานสอบสวน ภาคประชาชน สามารถอำนวยความยุติธรรม ให้กับประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เกิดความเท่าเทียมกัน และเสมอภาคทุกชนชั้น อีกด้วย” อาจารย์ ดร.สโรชินี กล่าวในที่สุด

สำหรับเป็นรูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบ On- site ระหว่างวันที่ 21 , 27 , 28 มกราคม 2567 และ 3,4 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 5 วัน โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การระงับข้อพิพาท ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ให้การรับรอง ซึ่งการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประสงค์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผล ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายรองรับและสามารถตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนได้”

สำหรับรุ่นที่ 3 คาดว่าจะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ สามารถสอบถามการสมัครได้ที่ อาจารย์ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา โทร 081-839-4204 สาขาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-1601240

อรวรรณ สุขมา : รายงาน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image