สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มูลนิธิเทมาเส็ก ร่วมจัดโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต ปี’67 ที่สิงคโปร์

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์และมูลนิธิเทมาเส็ก จัดโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต ประจำปี 2567 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาต่อยอดความรู้จากการศึกษาอบรมเพื่อเผยแพร่และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านความเป็นผู้นำการพัฒนาคุณภาพเมืองอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน ซึ่งกำหนดให้เดินทางไปศึกษาอบรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (จำนวน 14 วัน รวมวันเดินทางไป-กลับ) และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม จำนวน 50,000 บาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image