มจพ. ฉลองความสำเร็จ จัดงาน 65 ปี พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน

ครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” “KMUTNB’s 65th Anniversary: Reinventing Reinventhink towards Sautainabilty” ชวนรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมนำเสนองานวิจัยเด่นของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.15-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 เพื่อฉายภาพความสำเร็จตลอดระยะเวลา 64 ปีของมหาวิทยาลัยที่ไม่เคยหยุดพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 ซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติได้ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีจุดเน้นในเรื่องของผลิตบัณฑิตที่ ‘คิดเป็น ทำเป็น’ รวมถึงสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเป้าประสงค์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น

ขณะเดียวกัน การเติบโตของมหาวิทยาลัยฯ นั้นเป็นไปตามลำดับ จากในอดีตผลิตเพียงช่างฝีมือที่เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรม ทว่าปัจจุบันผลิตบัณฑิตวิศวกรรมตามนิคมอุตสาหกรรมนับแสนคน รวมถึงในช่วง 5-6 ปีหลัง มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ดีมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นถึงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่สามารถประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้

“การสร้างนวัตกรรมถือเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงขานรับและสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวเทียม โรโบติกส์ และระบบราง ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ในอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องและทันสมัยต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การก้าวเข้าสู่ปี 65 เป็นปีที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง

Advertisement

“จากจุดเริ่มต้นมีนักศึกษาเพียงราว 50 คน จนตอนนี้ขยายไปถึง 3 วิทยาเขต มีนักศึกษาร่วม 30,000 คน รวมถึงบุคลากรจาก 30 คน ตอนนี้มีบุคลากรกว่า 2,000 กว่าคน พร้อมด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเกือบทุกสาขาวิชาชีพตามความต้องการของภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบัน มจพ. มีค่อนข้างครบครัน”

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ยังเผยถึงเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติมอีกว่า สำหรับเป้าหมายระยะสั้น ต้องผลักดันงานวิจัยหรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ไปใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ด้านเป้าหมายระยะยาวต้องผลักดัน มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต้องเป็นที่ยอมรับระดับโลกในบางหมวดหมู่ อาทิ เรื่องโรโบติกส์ เรื่องระบบราง และเรื่องดาวเทียม นอกจากนี้ยังต้องสร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เนื่องจากไม่เพียงให้ความสำคัญของนวัตกรรมงานวิจัยอย่างเดียว ทว่ามองถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมด้วย

ก้าวสู่ 65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครบ 65 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ

มหาวิทยาลัยฯ จึงร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” “KMUTNB’s 65th Anniversary: Reinventing Reinventhink towards Sautainabilty” ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.15-21.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามาเห็นถึงนวัตกรรมของ มจพ. ดังนั้นจึงนำนวัตกรรมเด่นจากทั้ง 3 วิทยาเขต เพื่อให้เกิดการบูรณาการกันระหว่าง 3 วิทยาเขต รวมถึงจัดแสดงให้ประชาชนได้เยี่ยมชมเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 กุมภาพันธ์ ซึ่งนวัตกรรมที่โดดเด่นคงหนีไม่พ้นในเรื่องของดาวเทียม ระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และระบบโรโบติกส์ อีกหนึ่งสิ่งที่เราเน้นในปีนี้คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะงานวิจัยต่างๆ รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ได้พยายามนำไปประยุกต์ใช้ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

กิจกรรม ‘65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน’ เปิดให้ นักธุรกิจอุตสาหกรรม ช่างอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีโซนกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. เทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite Technology)
  2. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic & Automation)
  3. ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electric Vehicle)
  4. พลังงานเพื่อความยั่งยืน (Energy for Sustainability)
  5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Agricultural and Food Industry Technology)
  6. ผลงานระดับนานาชาติ (International Awards and Honors)

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร. แอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล (Dr. Ernst Reichel) เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ บุคคลเกียรติยศ มจพ. ประจำปี 2567

“ท้ายที่สุดอยากให้บุคลากรของ มจพ. มีความภูมิใจตลอดระยะเวลาของการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้น อยากให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าได้เกิดความภูมิใจ เกิดเป็นแนวพลังที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องสืบไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม รวมถึงชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/ หรือสอบถาม โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 1175, 2091 หรือที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image