70 ปี อส. น้อมนำคำสอน ร.9 เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่

นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี โดยมี นายกองเอก ทรงศักดิ์ ทองศรี นายกองเอก ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในพิธีในการนี้ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบเครื่องหมาย ‘รักษาดินแดนยิ่งชีพ’, เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองอาสารักษาดินแดน รางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น และรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566

จากนั้น นายกองใหญ่ อนุทิน กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย และรางวัลต่างๆ พร้อมขอบคุณที่สนับสนุน และพัฒนากิจการกองอาสารักษาดินแดน ให้มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด

พร้อมกันนี้ ยังได้หยิบยกพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ในพิธีสวนสนามและพระราชทานธงชัยประจำกอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2497 ความตอนหนึ่งว่า ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร

“ขอให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนน้อมนำพระบรมราโชวาทข้างต้น มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย สำหรับปี 2567 นี้ พวกเรามีภารกิจสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ เช่น การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น และเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วย 

Advertisement

“ท้ายนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรแก่ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ” นายกองใหญ่ อนุทิน กล่าว

จวบจนวันนี้ นับเป็นเวลา 70 ปี ที่กองอาสารักษาดินแดนทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เสียสละ มุ่งมั่น อุตสาหะ และพร้อมเสียสละอุทิศตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ ดังปณิธานที่แน่วแน่ว่า “ปวงข้าฯ อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพารา จนสิ้นใจ”

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image