กรมการข้าว จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยความสำคัญที่ผูกพันอย่างลึกซึ้ง ระหว่างข้าวและชาวนา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” จากเหตุผลที่วันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชา คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนา ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงหว่านข้าว และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา

กรมการข้าว ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย ข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงคนทั่วโลก และในฐานะที่กรม การข้าวรับผิดชอบดูแลชาวนาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทย ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนตลอดมา จึงได้จัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567”

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย

กรมการข้าว มุ่งหวังการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างการรับรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าว และส่ง เสริมพัฒนาชาวนา ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย จึงขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567” ในวันที่ 4 – 6 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Hall 5 – 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image