แนวคิดในการจัดทำแผน PDP

ในการจัดทำแผน PDP จะมีการกำหนดแนวคิด กำหนดสมมติฐานหลักๆ เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดหาไฟฟ้า ซึ่งก็จะแนวคิดหลักๆ เช่น

  • การวางแผนจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าจะต้องเพียงพอกับความต้องการ สอดคล้องรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เพราะหากจัดหาไม่เพียงพอแล้วเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ก็จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก)
  • จะต้องมีการกระจายชนิดเชื้อเพลิงและแหล่งเชื้อเพลิงให้มีความหลากหลาย ไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงใดเชื้อเพลิงหนึ่งจนเกินไป เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนทางพลังงาน (เพราะหากพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดเดียว หรือจากแหล่งเดียวแล้ว หากเชื้อเพลิงนั้นหรือเชื้อเพลิงจากแหล่งนั้น มีปัญหาไม่สามารถจัดหาได้ก็อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับได้เช่นกัน)
  • ในการวางแผนจะต้องคำนึงถึงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ลดการลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
  • และจะต้องมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างในการจัดแผน PDP คือ จะต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา การทำแผน PDP ทุกฉบับ จะมีการออกไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยก่อนจึงเสนอ กบง. กพช. / ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ

#เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน #CreateTheFutureEnergy

Advertisement

#กระทรวงพลังงาน

#แผนPDP #ไฟฟ้า

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image