28 นิติศาสตร์รามฯผงาดนั่งบัลลังก์ศาล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจำศาล โดยมี รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทน ม.ร.มอบรางวัล ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.นพคุณ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะนิติศาสตร์มีศิษย์เก่าจำนวนมากที่เรียนกฎหมายจนประสบความสำเร็จสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา และขึ้นเป็นผู้พิพากษาประจำศาลต่อเนื่องกันมาทุกปี รามคำแหงจึงมีความภูมิใจที่ศิษย์เก่าก้าวสู่อาชีพที่น่ายกย่องเชื่อถือเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ขอให้ทุกท่านได้รักษาคุณงามความดีและประกาศศักดาความเก่งกล้าของนักกฎหมายที่เป็นบัณฑิตจากนิติศาสตร์รามคำแหงให้กว้างไกลและเป็นเสาหลักสำคัญของประเทศชาติ

ด้าน นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีระกุล เป็นผู้แทนผู้พิพากษาประจำศาล กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มอบประกาศเกียรติคุณและระลึกถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งผมระลึกเสมอว่า “ไม่มีรามฯก็คงไม่มีผมในวันนี้” รามคำแหงเป็นสถาบันที่ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัด วันนี้ผมเชื่อว่าพวกเรามีความภูมิใจและยินดีที่จะรับใช้มหาวิทยาลัยทุกครั้งที่มีโอกาส ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านกฎหมายและประสบการณ์ชีวิต ทำให้มีหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จ ซึ่งพวกเราจะตั้งใจทำหน้าที่ผดุงความยุติธรรมให้สมกับวิชาความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์และมหาวิทยาลัย

สำหรับรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจำศาล ดังนี้ 1)นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีระกุล 2)นายนรุตน์ เทพวงศ์ 3)นายนราทิตย์ ไชยสีหา 4)นายณรัฐ แก้วพิกุล 5)นายธีระศักดิ์ แสนสุข 6)นายธวัชชัย หมื่นนาวี 7)นางสาวจิราภรณ์ ลอยเกตุ 8)นายสันติ ผิวทองคำ 9)นายพรเทพ ศรีสว่าง 10)นายธวัชชัย เชษฐวงศ์รัตน์ 11)นายกฤตย์ ใจคง 12)นายวัฒนา ทองสาร 13)นายอัสสพล ลักษมีวาสิน 14)นายนิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒน์โรจน์ 15)นางสาวสมจิตร บุญสัน 16)นายชาคริต อเนกพรนิรันดร์ 17)นางสาวนภาอุษา ทวีลาศ 18)นายโชต อัศวลาภสกุลอ19)นายชาญฤทธิ์ เหล่าสุวรรณ 20)นายวรวุฒิ วรอิตตานนท์ 21)นายวัชรากร คงนิล 22)นายจิรายุ ศรีวรรณา 23)นายนฤนาท กาญจนนันทวงศ์ 24)นายบูชา รองเดช 25) นางสาวสิรินุช โชติพันธุ์วิทยากุล 26)นางสาวลริชย์ ชวพงศ์ 27)นายธราวุฒิ สิริผดุงชัย และ 28)นายธนงศักดิ์ วิเศษรจนา

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! ขู่วางระเบิดการบินไทยที่สตอกโฮล์ม อพยพผู้โดยสารทั้งลำ เบื้องต้นยังไม่พบวัตถุต้องสงสัย
บทความถัดไปโหด! ‘ผัว-เมีย’ โดนฟันแขนขาด – ทุบหัวยุบดับคาที่ คาดโจรหวังชิงทอง 20 บาท