กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดพื้นที่โชว์ “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ชูแนวคิด “ไทย…เที่ยว…เท่…” ผ่าน ๙ เสน่ห์วิถีชุมชน

กระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐ จัดงานนิทรรศการ “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” หรือ “หมู่บ้าน CIV” ชูแนวคิด “ไทย…เที่ยว…เท่…” ชวนสัมผัส ๙ เสน่ห์วิถีชุมชน สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๙ ชุมชนนำร่อง พร้อมดึงกลุ่มทัวร์เอเจนซี และนักท่องเที่ยวร่วมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้แทนชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันนี้ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดนิทรรศการ “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” หรือ “หมู่บ้าน CIV” เป็นส่วนหนึ่งในไฮไลท์ของงาน “SME Revolution เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี ๔.๐” ซึ่งเป็นงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และมาตรการในการพลิกโฉม SME ตามแนวประชารัฐ สู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมในพิธี

ชุมชนเกาะเกร็ด
ชุมชนเกาะเกร็ด

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค ๔.๐ (Thailand 4.0) ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยต้องอาศัยแนวความคิดและกรอบการทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการผสานการดำเนินธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถ รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศไทยอีกด้วย

ชุมชนบ้านศาลาดิน
ชุมชนบ้านศาลาดิน

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยประสานในการจัดกิจกรรมพัฒนา “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative Industry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้หมู่บ้าน CIV เป็นหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว และบริการหรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าใหม่
ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ชุมชนน้ำเกี๋ยน
ชุมชนน้ำเกี๋ยน

“หมู่บ้าน CIV เป็นหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว รวมไปถึงการบริการ และกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยคัดเลือก ๙ ชุมชน จาก ๙ จังหวัด เพื่อนำร่องพัฒนาโครงการ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งนอกจากกรณีศึกษา ๙ ชุมชนนำร่องแล้ว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมคู่ขนานคือ การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม โดยเน้นการสร้างความเข้าใจในบริบทของหมู่บ้าน CIV และเตรียมความพร้อมเรื่องการวางแผนธุรกิจให้กับชุมชนที่มีศักยภาพทั่วประเทศ จำนวน ๖๗ ชุมชน เพื่อส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการปูพื้นความรู้ และคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหมู่บ้าน CIV ในปีต่อๆ ไป ตั้งเป้าหมายว่าจะมีหมู่บ้าน CIV ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยภายในระยะเวลา ๕ ปี” ดร.อุตตม กล่าวในตอนท้าย

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

สำหรับ นิทรรศการ “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เพลนารี ฮอลล์ ๑ – ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของงาน “SME Revolution เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี ๔.๐” โดยภายในงานมีการจำลองรูปแบบและเสน่ห์การท่องเที่ยวในแบบวิถีชุมชนภายใต้แนวคิด “ไทย…เที่ยว…เท่…” ชวนสัมผัส ๙ เสน่ห์วิถีชุมชน ผ่านกรณีศึกษา ๙ หมู่บ้านที่มีเสน่ห์แตกต่างกันไปตาม อัตลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ ๑) ชุมชนออนใต้ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ๒) ชุมชนน้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ๓) ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๔) ชุมชนเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๕) ชุมชนบ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๖) ชุมชนปากน้ำ ประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ๗) ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ๘) ชุมชนบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ และ ๙) ชุมชนเกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมด้วยกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้แทนชุมชน 9 พื้นที่กับทัวร์เอเจนซี่และนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน

ชุมชนบ้านศาลาดิน
ชุมชนบ้านศาลาดิน

 

ชุมชนปากน้ำ ประแส
ชุมชนปากน้ำ ประแส

 

ชุมชนเกาะยอ
ชุมชนเกาะยอ

 

ชุมชนบ้านศาลาดิน
ชุมชนบ้านศาลาดิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นักการเมืองแม่กลองทั้งอดีต-ปัจจุบันตบเท้าร่วมถกปรองดองคึก ‘รังสิมา’ ชี้ เกิดยากหา กกม.บังคับใช้ไม่เท่ากัน
บทความถัดไปสุดทน!! เเจ้ง ตร.ซุ่มจับโจรขโมยยางก้อนถ้วยคาสวน เผยถูกขโมยเป็นประจำ