“เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย” โชว์ดีไซน์สินค้าต้นแบบของที่ระลึก ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้

 

กรมการท่องเที่ยวจัดนิทรรศการ “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย” อวดผลงานสุดสร้างสรรค์ดีไซน์จากต้นทุนทางวัฒนธรรม ผสมผสานเสน่ห์พื้นบ้าน ชูอัตลักษณ์เพิ่มมูลค่าสินค้ากว่า ๕๐๐ ชิ้นงาน จาก ๑๘ แหล่งท่องเที่ยวนำร่องทั่วไทย ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว วันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ศกนี้ ณ บริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมมอบผลงานต้นแบบให้แก่เครือข่ายผู้ประกอบการใน ๑๘ พื้นที่เพื่อต่อยอด และปูพื้นฐานการสร้างอุตสาหกรรมสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นครั้งแรกให้ชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้ ณ บริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรมการท่องเที่ยว เปิดงานนิทรรศการ “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย” เพื่อแสดงผลงานจาก “โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว” ซึ่งได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานและมอบต้นแบบสินค้าที่ระลึกให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการใน ๑๘ พื้นที่ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าของที่ระลึกแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว โดยมี นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดำเนินโครงการฯ กล่าวถึงความเป็นมา

ชุมชนตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ชุมชนตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0)

ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศและสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ดังนั้นในปี ๒๕๖๐ กระทรวงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ Local Experience หรือ การสร้างสรรค์ประสบการณ์การสัมผัส ชีวิต ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตคนไทยในแบบ ๓๖๐ องศา ดังนั้นการพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถผลิตสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมขน และยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าที่ระลึกโดยชุมชนเป็นเจ้าของด้วยตนเอง

“การมอบผลงานต้นแบบ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคลัสเตอร์การผลิตในอุตสาหกรรมสินค้าที่ระลึกโดยชุมชน ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ กระทรวงยังมีหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่เครือข่ายชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจัง”

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยวในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมนำร่องของกรมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชุดความรู้ผ่านกรณีศึกษา ๑๘ พื้นที่ จากพื้นที่ท่องเที่ยว“๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด” และ “๑๒ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส” รวมทั้งจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติ ๔ จังหวัด

การดำเนินงานเริ่มจากการประชุมระดมความคิดจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยใช้เสน่ห์ที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ เน้นรูปแบบที่มีร่วมสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว

วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์เขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์เขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ผลการดำเนินงาน เกิดสินค้าต้นแบบจำนวน ๕๔๐ ชิ้นงาน และนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ“เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย”ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด

“โดยก่อนที่จะมีการมอบผลงานต้นแบบในพิธีเปิดนิทรรศการในวันนี้ กรมการท่องเที่ยวได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้แทนเครือข่ายชุมชนทั้ง ๑๘ พื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการ “ถอดรหัส เสน่ห์เที่ยว-เสน่ห์ไทย” และฝึกการทำโมเดลธุรกิจ (Business Canvas Model) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เครือข่ายก่อนจะเคลื่อนงานจริง” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว

ชุมชน พระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน
ชุมชน พระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน

๑๘  แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ประกอบด้วยพื้นที่ใน“๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด”จำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ ๑) เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ๒) หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ๓) ปราสาทเมืองต่ำบ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ๔) เกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ๕) เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง  ๖) อุทยานแห่งชาติหาดขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  ๗) วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์เขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และ ๘) ชุมชนตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวใน “๑๒ เมืองต้องห้ามพลาดพลัส” มีจำนวน ๖ จังหวัด ได้แก่ ๑) ชุมชนบ้านพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ๒) ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 3) น้ำตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๔) หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ๕) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ.ละงู  จ.สตูล ๖) พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

และจังหวัดที่มีท่าอากาศยานนานาชาติ ๔ จังหวัด ได้แก่ ๑) เชียงใหม่  ๒) เชียงราย  ๓) สงขลา (หาดใหญ่) และ ๔) ภูเก็ต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นายกฯใช้ ม.44 ห้ามรถตู้โดยสารนั่งเกิน13คน -สั่งทำประกันเพิ่ม เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพักใบอนุญาตผู้ประกอบการ
บทความถัดไปสาวเปิดประตูเข้าบ้านถึงกับเข่าอ่อน เจอ ‘จงอางยักษ์’