โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบรุ่นที่ 3

#MaiFindpixzz

โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบรุ่นที่ 3  สร้างเครือข่ายวิทยากรด้านวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2560  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดการอบรม วิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ครั้งที่ 3” ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบจากโครงการห้องเรียนเคมีดาวรุ่นที่ 1-3 จำนวน 29 คน ซึ่งเข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนวความคิด และทำกิจกรรมออกแบบการทดลองร่วมกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อันเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างครูวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560

นับตั้งแต่ปี 2556 โครงการห้องเรียนเคมีดาวได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงในหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อยอดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และได้ขยายผลสู่ระดับประเทศในปี 2559 กิจกรรมอบรมครูวิทยาศาสตร์ที่มีอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรครูผู้ส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนไทย

###

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon