ปลัด วธ. หนุน 76 จังหวัดนำงานวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติจริง

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ปลัด วธ. หนุน 76 จังหวัดนำงานวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติจริง-สร้างประโยชน์ทางสังคม  เศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล เตรียมสรุปผลงานรอบ 6 เดือนที่โดดเด่นเสนอ รมต. ต่อไป

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟัง ที่โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ได้ย้ำเน้นให้ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัด วัฒนธรรมจังหวัด เร่งดำเนินงานวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นโยบาย วธ. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นำประโยชน์ไปสู่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมเรื่องของจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ออกมาในแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 การพัฒนาบุคลากร การเบิกจ่ายงบประมาณ สร้างความรู้ความเข้าใจในงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมภายในพื้นที่ บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนนำงานวัฒนธรรมเข้าไปสู่ประชาชนในทุกมิติ และต้องสอดส่องดูแลสถานการณ์บ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับ วธ.และจังหวัดของตนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและรายงานข้อเท็จจริงมายังส่วนกลางต่อไป

ปลัด วธ.กล่าวต่อว่า จากการทำงาน 6 เดือนที่ผ่านมาปีงบประมาณ 2560 ขอชื่นชมและขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัดที่ทำงานร่วมกับภาคส่วนของจังหวัดได้อย่างดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีในท้องถิ่น ทำงานด้วยอุดมคติ บางจังหวัดทำงานกับกลุ่มบุคคล เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา สมาคมทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ บางจังหวัดทำงานด้านพื้นที่ได้ดี เช่น ถนนสายวัฒนธรรม ให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงขอให้กำลังใจวัฒนธรรมจังหวัดทุกคนในการทำงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คาดหวังในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของจังหวัดตัวเองกับจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งมีการนำเสนอ รวบรวมผลงาน กิจกรรมที่โดดเด่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาว่ามีกระบวนการทำงาน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในทางสังคมทำให้ประชาชนมีพฤติกรรม และคุณธรรม ในทางที่ดีขึ้น ในทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบและจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นผลงานของ วธ. ต่อไป

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image