นักเรียนทุนภูมิทายาท เดินตามรอยเท้าพ่อ ยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ได้มีพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศนักเรียนทุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2560  จำนวน 300 คน ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรวัฒน์  คงพิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 เป็นประธาน

โครงการทุนการศึกษาภูมิทายาท เป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรือครอบครัวขาดแคลน ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความสามารถพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา ,นราธิวาส,สตูล และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา  ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการช่วยเหลือจนจบหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15,901 ทุน

โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่า กลุ่มนักเรียนทุนภูมิทายาทนี้ เราไม่ได้คิดว่า เขาจะได้รับผลกระทบเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องช่วยกันดูแลเท่านั้นนะครับ เราคิดว่าเขาต้องการจะมีชีวิตที่ดี เรามีโครงการที่จะดูแลอบรมจิตใจเขา นิสัยเขา เรื่องของการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องของความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย์ เป็นจุดเน้นที่เราดูแลกันอยู่แล้วครับ

นอกจากนี้นักเรียนทุนภูมิทายาทยังได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ   และการดำรงชีวิตตามศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ได้นำนักเรียนทุนภูมิทายาท เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองพลพัฒนาที่ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามฐานกิจกรรมต่างๆเช่น  ฐานการตอนกิ่ง ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานปูนปั้นจากเศษกระดาษ ฐานน้ำยาอเนกประสงค์ ฐานทำอาหารสัตว์  ซึ่งแต่ล่ะฐาน นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

นางสาว มุคลีซะห์  รอเสะ นักเรียนทุนภูมิทายาทชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า หนูดีใจมาก ๆ ที่รู้ว่าตนเองได้รับทุนการศึกษา เนื่องจากทางบ้านหนูมีฐานะที่ยากจน จะได้ช่วยลดรายจ่ายภายในบ้าน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ สอนให้อยู่อย่างพอเพียง รู้จักอดออมเก็บเล็กผสมน้อย ระหว่างเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย เช่น สอนให้หนูทำน้ำหมักอีเอ็มจากเศษผักหรือผลไม้รวมถึงใบไม้และเศษวัชพืชต่าง ๆ นำมาทำน้ำหมักก็จะได้สารจุลินทรีย์ นำไปใช้ปรับสภาพดินที่เป็นกรด-ด่าง และใช้ฉีดพ่นแก้ปัญหาแมลงที่เป็นศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี และที่หนูชอบมาก ๆ คือสอนให้เรารู้ว่าให้เราใช้พื้นที่ในที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปลูกผักและต้นไม้ การเข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่  ได้ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำของกลุ่ม สอนให้เรามีระเบียบวินัย

นางสาว สิตีเซาโฟ  อับดุลเลาะ นักเรียนทุนภูมิทายาท ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  “หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษานี้หนูได้รับทุนแบบต่อเนื่องค่ะ ทุนนี้เป็นโยชน์กับหนูมาก  ก็คือหนูจะนำไปเป็นทุนการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระของแม่ค่ะ เนื่องจากพ่อได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะ จากการที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ หนูมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ในโครงการดีๆแบบนี้ หนูได้รับความรู้มากมายจากแนวพระราชดำริในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ 9 หนูได้เรียนรู้เรื่องการออม เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ การทำอาหารปลาจากวัสดุธรรมชาติ สิ่งที่หนูได้เรียนมาหนูจะน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปค่ะ

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวว่า“อยากฝากเรียนท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่อยู่ในโครงการภูมิทายาทนะครับว่า ทางรัฐบาล ทางกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้มองเห็นว่าทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนั้น ท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศนะครับ นักเรียนซึ่งยังอยู่ในวัยเรียน เราก็อยากจะให้นักเรียนนั้น ได้ถูกจัดการเรียนรู้ ได้รับการอบรมบ่มนิสัยนะครับ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และก็เราหวังว่าวันหนึ่งท่านจะเป็นกำลังที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นมีความก้าวหน้านะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปครับ”.

ตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้เน้นย้ำให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในทุกระดับทุกประเภทการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ซึ่งเป็นทั้งพื้นที่ชายแดน พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ชายแดนภาคใต้ เน้นให้เดินตามคำสอนของศาสตร์พระราชา ศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยกันนำพาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก////////

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดตัวเลขท่องเที่ยว 10 เดือนโตต่อเนื่อง ต่างชาติมาไทย 26.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.6% สร้างรายได้พุ่ง 7.6% กว่า 1.37 ล้านล้าน
บทความถัดไป‘ปะการังเทียม’ สร้างระบบนิเวศ ‘ท้องทะเล’ ที่ยั่งยืน