มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯแต่งตั้ง ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ดำรงตำแหน่งปธ.เจ้าหน้าที่บริหาร

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล

คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติแต่งตั้ง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy Chief Executive Officer) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ของมูลนิธิฯ โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล มีประสบการณ์การทำงานสายธุรกิจและการเงิน ก่อนเข้าทำงานที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในปี พ.ศ. 2548 ในตำแหน่งผู้จัดการส่วนการตลาด รับผิดชอบการตลาดแบรนด์ “ดอยตุง” จากนั้นในปี พ.ศ.2550 ได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง ทั้งในและต่างประเทศ ก่อนดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี พ.ศ. 2558 รับผิดชอบการบริหารงานธุรกิจเพื่อสังคม “ดอยตุง” ทั้งหมด


หม่อมหลวงดิศปนัดดา ซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ อยู่แนวหน้าในการขับเคลื่อนขบวนการธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทบาทอย่างแข็งขันในการเผยแพร่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาสู่ระดับโลกตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จะนำมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมต่อไป