3 หน่วยงานร่วมลงนาม MOU สร้างวิทยากรและผู้ประกอบการ Village e-Commerce

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างวิทยากรและผู้ประกอบการ Village e-Commerce ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน หวังส่งเสริม เพิ่มโอกาส รวมถึงพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เติบโตยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ คือ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเป้าหมายให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ
  2. เพิ่มโอกาสทางการตลาด และช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์
  3. สร้างวิทยากร e-Commerce ชุมชน เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์ในท้องถิ่น สำหรับให้คำปรึกษา และสนับสนุนการค้าออนไลน์ในชุมชน
  4. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และมีการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะของวิทยากรศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้สามารถเป็นวิทยากรหลักประจำท้องถิ่น ให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และการค้าออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ จะสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเครือข่าย ให้สามารถทำธุรกิจในเศรษฐกิจยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันสินค้าชุมชน และสินค้าเกษตรสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ และช่องทางการค้าออนไลน์อื่น ตลอดจนการค้ารูปแบบใหม่เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจในอนาคต

ทางด้านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะให้การส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนรู้ การเปิดร้านค้าออนไลน์ การรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเครือข่าย ให้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าต่างประเทศ หรือพัฒนาเป็นวิทยากรด้านการค้าออนไลน์ในชุมชนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon