เซเว่นฯ จัดสอบ “ธรรมศึกษา” เสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาคนอย่างยั่งยืน

การเรียน การสอนธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีมาอย่างยาวนานและนิยมศึกษาเป็นภาษาบาลีที่ เรียกขานกันว่า พระปริยัติธรรม เพื่อให้สามเณรและพระภิกษุสงฆ์ได้เรียนรู้ เข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำมาประพฤติ ปฏิบัติ และเผยแผ่สู่ประชาชน จนกระทั่งเมื่อเกือบ 90 ปีที่ผ่านมา สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ริเริ่มให้มีการสอบ ธรรมศึกษา” เพื่อเปิดกว้างให้ฆราวาสได้มีโอกาสศึกษาธรรมอย่างถูกต้องและทั่วถึงเช่นกัน

 

ที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคม เช่นเดียวกับ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับฉันทานุมัติจากสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง สังกัดสำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร ให้เป็นพื้นที่จัดสอบ ธรรมศึกษา” เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมากว่า 16 ปี

นายยุทธศักดิ์  ภูมิสุรกุล  ประธานพุทธปัญญาชมรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม โดยเปิดสนามสอบธรรมศึกษาให้พนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีพนักงาน ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมสอบแล้วเกือบ 15,000 คน ล่าสุดในปี 2560 นี้ ได้จัดสอบธรรมศึกษาขึ้น ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) มีพนักงาน ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสอบในโครงการธรรมศึกษาจำนวน 1,028 คน มีผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 505 คนธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 318 คนธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 205 คน โดยมีพระครูพุทธมนต์ปรีชา  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวรวิหาร ตัวแทนสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานอ่านโอวาทแม่กองธรรมประจำปี 2560

 “นอกจากเป็นสนามสอบธรรมศึกษาแล้ว บริษัทยังมีการสอนตามหลักพุทธศาสนาเพื่อเตรียมความรู้ก่อนสอบ  พร้อมกับมีโครงการธรรมบรรยายเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งได้นิมนต์พระอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศมาบรรยายธรรมเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานศึกษาธรรมทั้งในเชิงปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรม เพราะเมื่อเรียนรู้แล้วสามารถนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตและการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสอบธรรมศึกษา ทำให้ได้ทบทวนความรู้ หลักธรรมคำสอน เป็นการบ่มเพาะคนดี ทำให้มีความเจริญในธรรมและก้าวหน้าในชีวิตอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดบรรยายธรรมมากว่า 1,100 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 21 ปี เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย ทำวัตร และสวดมนต์ร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.30 น. ณ ชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และโครงการธรรมสัญจรสู่เยาวชน ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ สำหรับโรงเรียนใดสนใจร่วมโครงการ “ธรรมสัญจรสู่เยาวชน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2677-1628 หรือ info@cpall.co.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon