พช. ชวนคนไทย UPDATE ข้อมูล จปฐ. ลดเหลี่อมล้ำ-ก้าวข้ามยากจน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จปฐ.UPDATE 2018 : ลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน” พร้อมทั้งเชิญชวนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนร่วมให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริง โดยมีผู้บริหารกรมฯแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชนสำหรับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยมีอาสาสมัครลงพื้นสอบถามข้อมูลตามครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 12,935,000 ครัวเรือน

และได้มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แบ่งเป็น 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประกอบด้วย หมวดสุขภาพ หมวดสภาพแวดล้อม หมวดการศึกษา หมวดการมีงานทำและรายได้ และหมวดที่ 5 ค่านิยม โดยข้อมูลที่จัดเก็บสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ ebmn.cdd.go.th และผลสรุปจากการจัดเก็บข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ จะนำผลสรุปจากการจัดเก็บข้อมูล ไปดำเนินการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ตัวอย่างเช่น กรมการพัฒนาชุมชน นำไปใช้ในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนkตำบล/อำเภอ/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริมให้นำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ใช้ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลคัดกรองการจัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใช้ข้อมูล จปฐ. รายครัวเรือนจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลลูกหนี้เกษตรกรฯ

กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ข้อมูล จปฐ. เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อคนต่อปี แยกรายอำเภอ จังหวัด ในการจัดสรรเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฌาปนกิจแก่ครัวเรือนที่มีผู้เสียชีวิต รายละ 2,000 บาท เฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี

กระทรวงแรงงาน  ใช้ข้อมูลเรื่องการมีงานทำและรายได้เฉลี่ยครัวเรือน  เพื่อค้นหาและสนับสนุนผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่ประสงค์จะทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้ข้อมูล จปฐ. เรื่องสุขลักษณะของครัวเรือน เพื่อค้นหาและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ใช้ข้อมูลในการพัฒนารายได้และสาธารณูปโภคของหมู่บ้านขอบชายแดน สำนักนายกรัฐมนตรี  ใช้ข้อมูลเรื่องการออมภายใต้โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC ที่ กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ใช้ข้อมูลในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของการนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้เพื่อพัฒาคุณภาพชีวิตคนไทยในด้านต่างๆ เท่านั้น ดังนั้นการให้ข้อมูลแก่ “อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.” ที่กำลังลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฯ จึงนับเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายการแก้ปัญหาได้ตรงจุด และเป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำได้

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตชนบททั่วประเทศเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน  และได้มีการปรับปรุงข้อคำถามและเครื่องชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทุก 5 ปี  โดยข้อมูล จปฐ. คือ ข้อมูลครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ข้อมูล จปฐ. ถือได้ว่าเป็นข้อมูลกลางของประเทศ เป็นเหมือนแผนที่คุณภาพชีวิตของคนไทย ช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มองเห็นภาพรวม เห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของคน เห็นผลการพัฒนาที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต อีกทั้งสามารถชี้เป้าสู่การวางแผนเพื่อแก้ไขและพัฒนาไปอย่างมีทิศทางในทุกระดับ ซึ่งภาครัฐหรือเอกชนยังสามารถใช้เพื่อการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายด้วย

จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา บนหลักคิดที่ว่า “ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon