รมว.กก. เน้นสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเสน่ห์ของอาหารภูมิภาคอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีด้านท่องเที่ยวอาเซียน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอ 3 ประเด็นหลัก    ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวอาเซียนในงาน ATF 2018 ได้แก่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   การเชื่อมโยงการเดินทาง และเสน่ห์ของอาหาร เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวว่า งาน ASEAN Tourism Forum  หรือ ATF นี้ จัดขึ้นทุกปี โดยแต่ละประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ATF 2018 ขึ้นในวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา   และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ASEAN – SUSTAINABLE CONNECTIVITY, BOUNDLESS PROSPERITY” ลักษณะของงานประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมตามกรอบความร่วมมือของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน และการพบปะเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว ในงาน  ASEAN Tourism Exchange (TRAVEX) ที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลก  โดยในการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรีลา มีกรอบในการหารือหลัก 3 เรื่อง คือ 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน  เพื่อสร้างความสมดุลของการท่องเที่ยวที่จะไม่สร้างภาระให้กับแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว  2.การสร้างการเชื่อมโยงด้านการเดินทางระหว่างกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้การถ่ายเทนักท่องเที่ยวจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ3. การนำเสน่ห์ของอาหารเป็นสีสันของอาเซียน โดยสร้างเป็นจุดขายที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค อีกด้วย

สำหรับการลงทุนด้านการท่องเที่ยว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand หรือ BOI) ได้มีการส่งเสริมอย่างเต็มที่ มีทั้งมาตรการลดหย่อนภาษี ยกเว้นภาษี หรือมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้สำหรับการลงทุนด้านการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนใน 55 เมืองรอง ที่รัฐบาลส่งเสริม อีกทั้ง ประเทศไทยมีการผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการมากที่สุดในอาเซียน จึงมีความพร้อมสำหรับการลงทุนด้านการท่องเที่ยวสูง เมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาถึง 35ล้านคน คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถึง 120 ล้านคน-ครั้ง นับเป็นจำนวนที่น่าพึงพอใจ  ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวที่ไม่มุ่งเน้นตัวเลขนักท่องเที่ยว แต่อยากสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและเจ้าบ้านซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ส่งผ่านรายได้ไปยังท้องถิ่น ชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ รวมทั้งให้เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัย คงเอกลักษณ์ และยั่งยืน เพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นในใจของนักท่องเที่ยวและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง

ในส่วนกิจกรรม ASEAN Tourism Exchange (TRAVEX) จัดในวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา ” โดยปีนี้มีผู้ประกอบการ (Seller) จากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) เข้าร่วมงานรวม 158 หน่วยงาน (ไม่รวม Seller จากประเทศไทย)  โดยผู้ประกอบการจากประเทศไทยมีจำนวน 118 หน่วยงาน แบ่งเป็น โรงแรม 101 ราย บริษัทนำเที่ยว 8 ราย และอื่นๆอีก 9 ราย และมีผู้ซื้อ (Buyer) จำนวน 229 ราย จาก 46 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ (ไม่รวม Buyer จากประเทศไทย) โดยมีผู้ซื้อจากทวีปยุโรปเข้าร่วมมากที่สุด รองลงมาเป็นอาเซียน อเมริกา และเอเชีย ตามลำดับ

 

ATF ถือเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยในค่ำวันนี้ (18.00 น.) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  จะมีกำหนดการเป็นประธานในงานกาลาดินเนอร์ เพื่อต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมงาน ATF 2018 ทุกคน  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon