พช.ชวนประกวดเรียงความ “โอ้โฮ… OTOP” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

โครงการประกวดเรียงความ “โอ้โฮ… OTOP”เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “โอ้โฮ… OTOP” โดยมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนของตนเอง

 1. รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเรียงความภาษาไทย ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสละสลวยในการใช้ภาษา โดยผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ ทั้งนี้ ต้องให้อยู่ในข้อกำหนดเนื้อหา
   “โอ้โฮ… OTOP” และจะต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมชื่อชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามข้อเท็จจริงมาในเนื้อหาของเรียงความ
  • ผู้ส่งผลงานในแต่ละระดับ มีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน เท่านั้น
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง มิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดจากการคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ในทุกช่องทาง ก่อนวันประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็น
   ความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กรมการพัฒนาชุมชนจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงาน
  • ส่งผลงานความยาว 1 – 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point โดยส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา
   จำนวน 1 ชุด (รวม 2 ชุด) ชื่อ – นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ใส่ไว้ในต้นฉบับแผ่นแรกเท่านั้น กรณีใช้นามแฝงในการส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องแจ้งชื่อ – สกุลจริงด้วย
  • ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจเชิญ ผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัล จะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง       ชื่อ – สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน
  • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ โดยส่งผลงานไปที่ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซองว่า
   “ประกวดเรียงความ ‘โอ้โฮ… OTOP’ ระดับ…”
  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 โดยยึดจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง
   เป็นสำคัญ กำหนดประกาศผลและมอบรางวัลภายในเดือนพฤษภาคม 2561
  • สิทธิการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ เป็นของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  • บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน
   เข้าร่วมประกวด
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 2. ประเภทและรางวัลในการประกวด
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลยอดเยี่ยม

ทุนการศึกษา 5,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลดีเด่น

ทุนการศึกษา 3,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

 • รางวัลชมเชย

ทุนการศึกษา 2,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลยอดเยี่ยม

ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลดีเด่น

ทุนการศึกษา 5,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

 • รางวัลชมเชย

ทุนการศึกษา 3,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

 • ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
  • รางวัลยอดเยี่ยม

ทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 • รางวัลดีเด่น

ทุนการศึกษา 7,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

 • รางวัลชมเชย

ทุนการศึกษา 4,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล

 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 2141 6320 – 23 หรือ 0 2141 6387

  หรือ www.facebook.com/prcdd

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon