ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ เชิดชู 5 เอสเอ็มอีไทย จัดพิธีมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13    รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย

 ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดพิธีมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของ   เอสเอ็มอีไทย เพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จ โดยสร้างความเข้มแข็งในมิติที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาธุรกิจ โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก พร้อมทั้งคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปุริ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “ปัญญ์ปุริ (PAÑPURI)” ผลิตภัณฑ์สปาไทยระดับออร์แกนิคลักชัวรี่ และ PAÑPURI Organic Spa” ออร์แกนิคสปารายแรกของเมืองไทย ที่ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิคและธรรมชาติ 100%, บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “แปลนทอยส์” ผู้ริเริ่มการนำไม้ยางพารามาแปรรูปสร้างสรรค์เป็นของเล่นเด็กรายแรกของโลก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ภายใต้แนวคิดการสร้างรากฐานทางความคิดผ่านวิธีเล่นอย่างยั่งยืน, บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อ PROLAB” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 15190 เน้นให้บริการที่ตรงความต้องการลูกค้า, บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดกีฬาภายใต้แบรนด์ “Warrix” และเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงสโมสรฟุตบอลชื่อดัง และบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิค ประเภทไฟน์ไชน่า แบรนด์ “เพทาย” (PE’TYE) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่มีการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าธนาคารไทยพาณิชย์และศศินทร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย โดยมีการประเมินธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุน ชื่นชมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่สามารถสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้เกิดความตื่นตัว และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทั้งในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาศักยภาพองค์รวม นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วย โดยคณะกรรมการที่ตัดสินรางวัลประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในหลายๆ ธุรกิจ จากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัล ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติและการปฏิบัติงานอย่างยอดเยี่ยมในมิติทางธุรกิจที่สำคัญ มิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ได้แก่ 1.องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) 2.องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) 3.การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) 4.การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) 5.การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice) 6.การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Strength) 7.การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence) และ 8.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)”  

คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “กว่าทศวรรษที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ จัดงานมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ขึ้น เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงของธนาคารฯ ที่มุ่งจะส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นตามมิติสำคัญต่าง ๆ ที่กรรมการกำหนดไว้ เพื่อให้การตัดสินรางวัลมีความเป็นกลาง ธนาคารฯ ไม่ได้มีส่วนในการพิจารณารางวัลแต่อย่างใด และผู้ประกอบการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมพิจารณารางวัลในโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารฯ ดังนั้นรางวัลนี้จึงเป็นรางวัลของผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง การประกาศผลรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลแล้วทั้งสิ้น 66 บริษัท ซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังสำคัญและเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ธนาคารฯ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทุกท่าน สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีพลังของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการปรับตัว สร้างธุรกิจให้เติบโตเป็นธุรกิจใหญ่ และยกระดับการแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างภาคภูมิใจ”         

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และแวดวงธุรกิจ ในการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้บริโภคจนก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่จะสามารถเติบโต เป็นพลังสำคัญและเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon