“ผู้ว่าฯนครพนม” นำทีมลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรชุมชนนาถ่อน หมู่ที่ 12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2562 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรภายใต้แนวคิด Field day ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำการเกษตร มีองค์ความรู้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับการผลิตสินค้าเกษตร นำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาภาคการเกษตรของตนเองในการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่นี้

โดยกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้มีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็นฐานต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรที่มาร่วมงานได้หมุนเวียนเข้าไปเรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับแปลงเกษตรของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ฐานการการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะเป็นการสอนให้เกษตรกรได้รู้จักสภาพดินและพื้นที่ของตนเอง สามารถตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นได้ รวมถึงสามารถผลิตปุ๋ยไว้ใช้ในแปลงเกษตรของตนเองได้ ต่อมาคือฐานการเพิ่มผลผลิต ซึ่งฐานนี้จะเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ การค้าเมล็ดพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามมาด้วยฐานพัฒนาคุณภาพ ที่จะสอนให้เกษตรได้รู้เกี่ยวกับมาตรฐานพืชอินทรีย์ การผลิตถ่านไบโอชาร์ เพื่อมาใช้ปรับปรุงบำรุงดินและผลผลิตทางการเกษตร การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ฐานการแปรรูปเพื่อการจำหน่าย ซึ่งฐานนี้จะเป็นการต่อยอดในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งเมื่อเกษตรกรเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐานแล้ว ก็จะมาเรียนในฐานการตลาด ซึ่งจะเป็นการสอนให้เกษตรกรได้รู้จักกับการตลาดออนไลน์ เพื่อหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรของตนเอง รวมถึงการสร้างเครือข่ายในกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน และสุดท้ายคือฐานการบริหารจัดการ โดยฐานนี้จะทำให้เกษตรกรทุกคนได้มองเห็นถึงประโยชน์และทิศทางในการทำไร่นาสวนผสม ที่จะทำให้ทุกคนมีรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงแนวทางในการบริหารคน พื้นที่และสินค้าการเกษตรแบบยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ มาเล่าถึงแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เลี้ยงหมู เกษตรกรผู้เพาะเห็ด และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon