“พะเยา” ติวเข้มช่างไฟอาคารระดับ1 ออกหนังสือรับรองฝีมือ ค่าจ้างวันละ400บาท

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จ.พะเยา กล่าวว่า ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 และทดสอบให้กับช่างไฟฟ้าที่เข้าทำการฝึกอบรมในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ และ อ.จุน รวม 19 คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จึงจะทำงานภาคสนามได้ หากฝ่าฝืนต้องโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงานผู้ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ต้องโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

นายเสริมสกุล กล่าวอีกว่า พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วรับรองความรู้ความสามารถรวม 3 ส่วน เช่น 1.ความรู้ความสามารถ-ทักษะฝีมือ-ทัศนคติในการทำงาน ร้อยละ 50 2.ประสบการณ์ ร้อยละ 25 ด้านการประกอบอาชีพ- การศึกษา- การฝึกอบรม/สัมมนา และ 3.คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน ร้อยละ 25 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคนสามารถนำเอกสารรับรองไปใช้เป็นหลักฐาน ในการประกอบการประเมินความรู้ความสามารถอย่างเป็นทางการ พร้อมได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออัตราวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ จ.พะเยา ที่กำหนดวันละ 315 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าในห้วงเศรษฐกิจตกต่ำ

บทความก่อนหน้านี้ปรพล อดิเรกสาร เตรียมเข้าสมัครสมาชิก พปชร.
บทความถัดไปอนุสรณ์เย้ย รบ.ไร้ผลงาน ทำทีมโฆษกรบ.ทำงานยาก