อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน‘วันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญ่’ หลังเกษตรอุทัยฯสร้างราย97ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่โรงเรียนบ้านดงประดาพระ หมู่ 1 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญ่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสดแปลงใหญ่จ.อุทัยธานี ร่วมกันจัดงาน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน ตลอดจนเพื่อให้เกษตรสามารถลดต้นทุนการผลิตมีผลผลิตมากขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหารจัดการผลิตผลผลิตและการตลาดได้ โดยมี นายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน และมี นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง ส่วนราชการ และเกษตรกร ร่วมงาน กว่า 300 ราย


โดยภายในงาน มีการจัดกิจกรรมการบรรยายความรู้เรื่องการผลิตถั่วเหลืองฝักสดรูปแบบแปลงใหญ่ การผลิตถั่วเหลืองฝักสดให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝึกสด การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer การมอบพืชผลทางการเกษตรและการจัดแจกรางวัลอุปกรณ์การเกษตรให้เกษตรกรที่มาร่วมภายในงาน ก่อนร่วมกันลงแปลงเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสดของ นายสมเกียรติ อ่อนสี หมู่ 1 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง ในพื้นที่ 20 ไร่

ปัจจุบัน แปลงถั่วเหลืองฝักสดในพื้นที่จ.อุทัยธานี นั้นมีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ 6,500 ไร่ โดยได้รับการส่งเสริมเป็นแปลงใหญ่ มีสมาชิก จำนวน 270 ราย พื้นที่ร่วมโครงการ 4,800 ไร่ ซึ่งจากเดิมเกษตรกรในพื้นที่นั้นประกอบอาชีพทำนากันอย่างต่อเนื่อง ในรอบ 1 ปี จะทำนา 2-3 ครั้ง ส่งผลให้เกิดสภาพดินเสื่อมโทรม ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติ ทั้งยังประสบปัญหาด้านราคาของผลผลิตที่ตกต่ำ ทางเกษตรกรจึงรวมกลุ่มกันเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีแนวคิดที่ต้องการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่และต้องเป็นพืชที่มีอายุสั้น ให้ผลผลิตสูง ราคาดีและมีตลาดรองรับอย่างแน่นอนมาสลับกับการทำนา เพื่อเป็นการปรับปรุฟื้นฟูสภาพดิน

Advertisement

จึงได้เริ่มนำเมล็ดถั่วเหลืองฝักสด (ถั่วแระญี่ปุ่น) มาทดลองปลูก โดยผลที่ได้เป็นที่พอใจ ทั้งด้านการเพาะปลูก ด้านราคาและด้านผลผลิต ซึ่งมีบริษัทลานนา เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด มารับซื้อผลผลิตและส่งเสริมด้านการปลูก พร้อมทั้งมีการประกันราคาที่ผลผลิตที่แน่นอน ประกอบกับ ถั่วเหลืองฝักสดที่ปลูกในจังหวัดอุทัยธานีนั้น มีความโดดเด่นในด้านรสชาติมีความหอมหวาน อร่อย ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ จากเดิมที่จะมีการปลูกปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ) แต่ปัจจุบันได้มีการปลูกนอกฤดูเดิม (ช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน) เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นมูลค่าด้านเศรษฐกิจประมาณ 97 ล้านบาท/ฤดูกาลอีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนประมาณ 1.2 ล้านบาท/ฤดูกาล ซึ่งแปลงใหญ่ถั่วเหลืองฝักสด อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ถือเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ สมควรได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ประกอบกับถั่วเหลืองฝักสดนั้น เป็นพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ต้องการน้ำน้อย ผลตอบแทนสูง สามารถใช้เป็นพืชทดแทนการปลูกข้าวนาปรังได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างมาก ในช่วงฤดูแล้ง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งยังมีการต่อยอดแปรรูปสินค้า ให้กลายเป็นเมนูอาหารทานเล่น หลากหลายรสชาติ ส่งจำหน่ายในร้านสะดวกซื้ออีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image