ไทย-ลาว ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน วันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชนสองฝั่งโขงไทย-ลาว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว ไหว้พระรับศีล ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 73 รูป และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องวันมาฆบูชา และตามโครงการจัดงานสัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา” จังหวัดหนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันนี้เป็นวันที่มีการประชุมครั้งใหญ่ หรือที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต อันมีความมหัศจรรย์ 4 ประการ ในครั้งพุทธกาล กล่าวคือ ภิกษุจำนวน 1,250 องค์มาจากที่ต่าง ๆ กันเพื่อสักการะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ เมืองมคธ แต่ละองค์ก็เดินทางมาเอง โดยมิได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้าแต่ประการใด , พระภิกษุทั้งหมด ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์ , พระภิกษุเหล่านั้น ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น และในวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ วันมาฆบูชายังเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีใจความ อันเป็นหลัก ของพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ทำแต่ความดี ไม่ทำความชั่วและ ทำจิตให้บริสุทธิ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon