‘หาดใหญ่โพล’ ชี้ คนใต้ 72.55% ไม่เชื่อมั่นรบ.คุมเชื้อโควิด-19 ระบาด

โควิด19-เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็น ประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 419 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 200 คน และ ด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 219 คน ระหว่างวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2563

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77.33) อายุอยู่ในช่วง 21-23 ปี (ร้อยละ 33.73) รองลงมาช่วงอายุ 24-26 ปี (ร้อยละ 32.55) และช่วงอายุ 31-35 ปี (ร้อยละ 15.33) ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 87.11) และมีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา มากที่สุด (ร้อยละ 56.09) รองลงมา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 8.35 และ 8.11 ตามลำดับ

รศ.ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.55 มีความวิตกกังวลกับการระบาดติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในการควบคุมการระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของรัฐบาลผ่านจุดคัดกรองในสนามบินต่างๆ (ร้อยละ 63.25)

ส่วนผลกระทบของการระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใน ประเทศไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.59 เห็นว่าการระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับปานกลางถึงมาก

รองลงมาส่งผลต่อเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวในระดับน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 7.88 และ 4.53 ตามลำดับ ประชากรต้องการให้รัฐบาลตรวจนักท่องเที่ยวในประเทศที่แพร่ระบาดอย่างละเอียดและต่อเนื่อง มากที่สุด (ร้อยละ 57.97) และสร้างความตระหนัก/ให้ความรู้ให้กับประชาชน (ร้อยละ 24.40)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทรัมป์ เชิญผู้นำอาเซียนจัดอาเซียนซัมมิตที่ลาสเวกัส
บทความถัดไป“หมอธีระวัฒน์” เผยเหตุที่ต้องฆ่าเชื้อ “โควิด-19” ด้วยวิธีทำความสะอาดพื้นผิว-ล้างมือบ่อย