ด่วน!ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา สั่งปิดร้านสะดวกซื้อ 5 ทุ่มถึงตี 5 ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกคําสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา สั่งปิดสถานที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19เพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ปิดสนามเด็กเล่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

2. ให้ปิดร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น มินิบิ๊กซี โลตัสเอ็กซ์เพรส แฟมิลี่มาร์ท 108 ช็อป เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันใหม่ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563

และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้การควบคุมและป้องกันเนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 คู่กรณี ไม่อาจใช้สิทธิโต้แย้งคําสั่งนี้ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานตามคําสั่งนี้ ให้ติดต่อสํานักงานจัดหางานจังหวัด ฉะเชิงเทรา และสํานักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และเป็นความผิดฐานขัดคําสั่ง เจ้าพนักงาน ตามมาตรา 368แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกิน ห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไฟไหม้ป่าใกล้ภูชี้ฟ้า เสียหายกว่าพันไร่ พ่อเมืองเพิ่มเงินนำจับผู้ลักลอบเผา หลังเกิดไฟป่าต่อเนื่อง
บทความถัดไปสถานทูตเผยผ่อนผันเอกสารคนไทยในอังกฤษกลับบ้าน ใช้หลักการเดิม