คุม ‘โควิด-19’ สั่งปิดชายแดน จ.สระแก้ว 19 จุด ต่อเนื่องไม่มีกำหนด

เมื่อค่ำวันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสระแก้วได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 849/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ซึ่งลงนามโดย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับ ข้อ 7(1) และข้อ 10 วรรคสอง ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว จึงมีคำสั่งดังนี้ 1.ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 749/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามข้อ 1.1, 2.ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 764/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามข้อ 1., 3.ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 772/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 และ 4.ยกเลิกคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 774/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563

Advertisment

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวยังมีคำสั่งให้ปิดจุดผ่านแดน จ.สระแก้ว ทุกจุดเพิ่มเติม โดยให้ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 2 จุด ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ ยกเว้นให้ผ่านเฉพาะยานพาหนะขนส่งสินค้า รวมทั้งคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 คน โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด รวมทั้งให้ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 2 จุด คือ จุดผ่อนปรนการค้า บ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ และจุดผ่อนปรนการค้า บ้านตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

นอกจากนั้น ยังให้ระงับการใช้ช่องทางอนุโลมชั่วคราว 15 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ดังนี้ ในอำเภอตาพระยา จำนวน 4 จุด คือบ้านแสง์ ตำบลทัพเสด็จ, บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลตาพระยา, บ้านทัพสยาม ตำบลตาพระยา และบ้านทับทิมสยาม 03 ตำบลทัพไทย, อำเภอโคกสูง จำนวน 2 จุดคือ บ้านโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น และบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น, อำเภออรัญประเทศ จำนวน 8 จุดคือ บ้านป่าไร่ใหม่ ตำบลป่าไร่, บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม, บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลคลองน้ำใส, บ้านผ่านศึก ตำบลผ่านศึก, บ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลทับพริก, บ้านดงงู ตำบลป่าไร่, บ้านวังมน ตำบลท่าข้าม และบ้านโคกสะแบง ตำบลท่าข้าม , อำเภอคลองหาด จำนวน 1 จุด บ้านเขาช่องแคบ ตำบลคลองหาด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

Advertisement

สำหรับรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.20 น. พบว่า จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสมจำนวน 7 ราย ทั้งหมดยังคงรักษาตัวอยู่ที่ รพ.อรัญประเทศ ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสมจำนวน 94 ราย ไม่พบเชื้อ 83 ราย รอผล 4 ราย ซึ่งผู้ที่มีอาการป่วยหรือมีอาการสงสัยโควิด สามารถโทรสอบถามได้ที่ HOT LINE “1669 โควิดสระแก้ว”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ยังได้เผยแพร่ช่องทางการขอรับบริจาคเงิน สิ่งของ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชาวสระแก้วรวมใจ สู้ภัย COVID-19 โดยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือทีมแพทย์และพยาบาล มีความประสงค์จะร่วมบริจาคได้ด้วยตนเองได้ที่ รพ.ภายในจังหวัดทั้ง 9 แห่ง หรือโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละ รพ.ได้ด้วยเช่นกัน รวมทั้งยังแจ้งอีกว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ป่วยเก่าที่รับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลในสังกัดจังหวัดสระแก้วทุกแห่ง งดการเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล โดยจะมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ติดต่อผู้ป่วยให้รอรับยาที่บ้านแทน หากผู้ป่วยรายใดไม่ได้รับยาหรือไม่ได้รับการติดต่อ โปรดแจ้ง อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม สำหรับจังหวัดสระแก้ว ล่าสุด ถูกระบุให้เป็น 1 ใน 5 พื้นที่เสี่ยง ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล แถลงข่าวโดยแจ้งเตือนว่า พื้นที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ประกอบด้วย กรุงเทพและปริมณฑล, ชลบุรี, ภูเก็ต, สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสระแก้ว พร้อมทั้งกำหนดมาตรการสำหรับพื้นที่เสี่ยงสูงด้วย โดยตลอดทั้งวันมีการแจ้งเตือนการเดินทางเข้าไปในบริเวณสถานที่ซึ่งถูกระบุว่า เสี่ยงสูงในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อมีประวัติเข้าไปใช้บริการก่อนหน้านี้ในพื้นที่ 9 จุดด้วย อาทิ 1.วินรถตุ๊กๆ 18 มี.ค.2563 , 2.คิวรถตู้โรงเกลือ 17 มี.ค.63, 3.วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าด่านฯ 16 มี.ค.63, 4.โรงรับจำนำอรัญฯ 16 มี.ค.63, 5.ตึก 18 ชั้น 13 มี.ค.63, 6.Star plaza 13 มี.ค.63 , 7.ตึกสีส้มหน้าด่าน 1-15 มี.ค.63 , 8.ร้าน 7-11 โรงเกลือ 16, 19 มี.ค.63 และ 9.ชาบู Big C โรงเกลือ 16, 19 มี.ค.63 เป็นต้น

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image