ผู้ว่าฯเลย ออกประกาศ ห้ามจำหน่ายสุรา ฝ่าฝืนโทษหนัก คุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท

ผู้ว่าฯเลย สงกรานต์ ห้ามจำหน่าย แจกจ่าย สุรา โทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเลย ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการควบคุมโรคจังหวัดเลย โดยได้ออกประกาศจังหวัดเลย เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 209 ( C0VID-19 ) ฉบับที่ 4

โดยประกาศได้ระบุว่า จังหวัดเลยพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 3 ราย และยังพบการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต-19 อย่างเข้มงวดมากขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ.2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่10/2563 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2463 จึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

ห้ามร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด หรือบุคคลใด ขาย จำหน่ายจ่าย แจก แลกเปลี่ยน และให้ สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร้านค้า หรือบุคคลตามวรคหนึ่ง สามารถจำหน่ยสินค้า ประเภทอื่นไดั แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 209 ( C0VID-19 ) อย่างเคร่งครัด  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวาโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon