ผู้ว่าฯเพชรบุรี แก้ไขประกาศ ผ่อนปรนให้ขายเหล้าได้ แต่ต้องซื้อกลับบ้าน เริ่ม 7 พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 743/2563 เรื่องแก้ไขคำสั่งให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรายละเอียดสำคัญ ได้ผ่อนปรนให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มภายในสถานที่ที่จำหน่าย โดยเริ่มตั้งแต่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป

สำหรับห้างสรรพสินค้ายังคงปิด แต่ให้เปิดในส่วนที่ยกเว้น ร้านอาหารขายในห้างได้ โดยผ่อนปรนให้สั่งซื้อกลับบ้าน ศูนย์บริการโทรศัพท์เปิดได้ พร้อมประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงาน Local Quarantine ศูนย์กักกัน ลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน จนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ที่จะมีคำสั่งผ่อนปรนต่อไป

อีกทั้งยังได้ออกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่องให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้มารายงานตัว
ประกอบด้วย 1.ให้บุคคลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่ตนพักอาศัยโดยทันที เพื่อดำเนินการตามกระบวนการควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบุรีกำหนด 2.ห้ามมิให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ กลับเข้าที่พักอาศัยก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ เนื้อหาในคำสั่งแก้ไขใหม่ มีดังนี้ ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ออกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 736/2563 เรื่อง ให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภท ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVD-19) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยกำหนดร้านค้า หรือสถานที่ที่ให้เปิดตามาตการผ่อนปรน ตามประเภทที่ 1-3 ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่จำหน่ายอาหาร รวมทั้งทำมจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโควิด-19 และป้องกันมิไห้เกิดความเข้าใจสับสน เกิดความลักลั่นในการประกอบกิจการของแต่ละพื้นที่ จ.เพชรบุรีจึงแก้ไขคำสั่งจังหวัด

เพชรบุรี ที่ 736/2563 เรื่อง ให้เปิดร้านค้าหรือสถานที่บางประเภทตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เฉพาะสถานที่ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเกทที่ 3 โดยให้สามารถจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ห้ามมิให้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กายในสถานที่ที่จำหน่าย โดยสถานที่เหล่านี้ยังต้องถือปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการปัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดซื้อไวรัสโควิด-19

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image