ก.แรงงาน แจ้งนายจ้างให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิลงประชามติ หากขวางเจอคุก-ปรับ

 

วันที่ 20 กรกฎาคม นายสุทธิวงศ์ กติกา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศ จากความสำคัญดังกล่าว ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายศิริชัย ดิษฐกุล ได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ขอความร่วมมือจากนายจ้าง สถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ดำเนินการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม โดยได้รับความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีส่วนร่วมในการออกเสียงประชาติ


นายสุทธิวงศ์กล่าวต่อว่า ทางกระทรวงแรงงานจึงได้ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจกา รและผู้ที่เกี่ยวข้อง อนุญาตให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ณ สถานที่ออกเสียงประชามติ ตาม กกต.ได้กำหนดขึ้น โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด กรณีที่นายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกจ้าง อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ