ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานมอบและปล่อยขบวนรถขึ้นธงเขียวหมู่บ้านปลอดโควิด-19 ทั้งจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่บริเวณลานหน้าพระบรมรูปองค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบธงเขียวให้กับนายอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงว่าพื้นที่อำเภอนี้ และหมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อโคโรนา 2019 หรือเชื้อโควิด-19 พร้อมจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น อาสาสมัครและประชาชนจังหวัดพิษณุโลกกว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม


เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั่วโลก เริ่มต้นจากการระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ต่อมาได้พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก จนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกกว่า 4,700,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 313,000 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 3,028 ราย เสียชีวิต 56 ราย ข้อมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยจำนวน 6 ราย ปัจจุบันมีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ได้แก่ มาตรการสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดโดยการจัดตั้งด่านคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัดเป็นระยะเวลา 14 วัน มาตรการป้องกันโรคได้แก่การให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลก ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นับเป็นวันที่ 38

เพื่อให้การดำเนินงานในการป้องกัน ควบคุมโรค อย่างต่อเนื่อง จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการหมู่บ้านปลอดโควิด-19 โดยมีมาตรการในการดำเนินงานในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านอย่างเข้มข้น โดยไม่มีประชาชนที่มีภูมิลำเนาและอาศัยในพื้นที่นั้นๆ ติดเชื้อ มีระบบเฝ้าระวังและรายงานผู้ที่เดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ให้นายอำเภอทราบภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ที่ถูกกักกันทุกรายจะต้องได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานที่จังหวัดกำหนด ต้องไม่พบการร่วมวงดื่มสุรามากกว่า 2 คนขึ้นไปยกเว้นคนในครอบครัวเดียวกัน ลงบันทึกระบบรายงานผู้ได้รับการกักกันตัวอย่างครบถ้วนในระบบ ThaiQM โดยหมู่บ้านที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ จะประดับธงหมู่บ้านปลอดโควิด-19 และหากอำเภอหมู่บ้านที่ผ่านมากกว่าร้อยละ 90 จะได้รับการขึ้นธงอำเภอปลอดโควิด-19

Advertisement

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image