ตั้ง 5 คณะทำงานขับเคลื่อนกว๊านพะเยาหวังส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน

“พะเยา” ประชุมเร่งพัฒนา”กว๊านพะเยา”ตั้ง 5 คณะทำงานเร่งขับเคลื่อน “มูลนิธิชัยพัฒนา” เป็นหน่วยหลักประสานจัดทำแผนแหล่งสร้างรายได้ชาวประมงเดือนละ 7-8 พันบาท

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.พะเยา กล่าวว่า สืบเนื่องด้วยจังหวัดพะเยาได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนากว๊านพะเยา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ละเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ 79 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย และทรงมีพระราชดำริให้รับโครงการพัฒนากว้านพะเยา ในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานจัดทำแผนพัฒนากว๊านพะเยาพะเยา เพื่อให้เป็นการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม จังหวัดพะเยาจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความยาวอย่างยั่งยืน และมีการประชุมขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของปี 2563

“ในวันนี้ ได้มีการพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ประมงพื้นบ้าน โดยข้อมูลพื้นฐานชาวประมงในกว๊านพะเยามีทั้งหมด 344 ราย มีเรือพาย จำนวน 344 ลำ มีการทำอาชีพประมง โดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร ที่ทำอาชีพประมงมีรายได้ เดือนละ 7,000 – 9,000 บาทต่อเดือน ปริมาณสัตว์น้ำที่จับในกว๊านพะเยาปีละ 340,000 กิโลกรัม ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊านพะเยามีทั้งสิ้น 27 ชนิด จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประมงกว๊านพะเยา 414 ราย โดยมีเกษตรกรที่ทำอาชีพประมง ที่ต้องการการพัฒนาจำนวน 788 ราย อาชีพปัจจุบันทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย ทำการประมง รับจ้าง มีความต้องการพัฒนาอาชีพด้านประมง ประกอบด้วย เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาในครัวเรือน สร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และตลาดค้าขายสัตว์น้ำ”นายวุฒิชัยกล่าว

นายวุฒิชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการอาชีพด้านการประมงชุมชน ประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา แผนการพัฒนาคุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อมในกว๊านพะเยา แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาวัดติโลกอาราม และโครงการสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดพะเยาเป็นจำนวนมาก สุดท้ายด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้มีการบรรจุแผนประชาสัมพันธ์การพัฒนากว๊านพะเยาไว้ในแผนการประชาสัมพันธ์ ในคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดพะเยา โดยจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างรอบด้านเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนากว๊านพะเยา แก่ประชาชนชาวพะเยาต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon