“ราชกิจจาฯ” ออกประกาศกรมศิลป์เพิกถอนประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาแล้ว

“ราชกิจจาฯ” ออกประกาศกรมศิลป์เพิกถอนประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาแล้ว

เมื่อวันที่ 24 มิถุนาย 2563 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกรมศิลปากรเรื่องเพิกถอนการประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน โดยมีรายละเอียดคือ

ตามที่กรมศิลปากรได้ประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา โดยประกาศกรมศิลปากรเรื่องแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานลงวันที่ 30 กันยายนพ.ศ.2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นั้นเนื่องจากได้มีประชาชนในท้องที่ตำบลยะลาและตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตลอดจนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนและคณะกรรมาธิการในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรได้ร้องขอให้กรมศิลปากรควรพิจารณาทบทวนและเพิกถอนประกาศกรมศิลปากรเรื่องแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เนื่องจากบริเวณพื้นที่ที่กรมศิลปากรประกาศแก้ไขเขตที่โบราณสถานเป็นบริเวณที่มีการประกอบกิจการเหมืองแร่โดยการประกอบกิจการเหมืองแร่ในบริเวณดังกล่าวอาจเกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลกระทบต่อโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาซึ่งเป็นโบราณสถานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่ภาคใต้

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา8(4)ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 ที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม และประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม กรมศิลปากรได้พิจารณาทบทวนโดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และมีความเห็นว่า การประกาศแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา อาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ประชาชนทุกภาคส่วนในชาติ สามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงและฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ.2504 ประกอบกับมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 อธิบดีกรมศิลปากรจึงเพิกถอนประกาศกรมศิลปากรเรื่องแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน

ลงวันที่30กันยายนพ.ศ.2562ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม 137 ตอนพิเศษ 45 ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์2563 และกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ให้มีพื้นที่ประมาณ887 ไร่ 3งาน 40 ตารางวาตามที่ปรากฏในประกาศกรมศิลปากรเรื่องขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงวันที่20สิงหาคมพ.ศ. 2544 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 127 ง วันที่21ธันวาคม2544

ประกาศณวันที่18พฤษภาคมพ.ศ.2563
ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แม่ใจสลาย! ลูกสาวสองพี่น้อง ไปเล่นในรถแท็กซี่เก่า เปิดประตูออกไม่ได้ดับคู่ 
บทความถัดไปผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่า “ถึงเวลาแล้ว” ที่ต้องยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน