โคราช เดินหน้าศึกษาแผนแม่บท ระดมสมองพัฒนาเมืองใหม่ รองรับ 20 ปี ข้างหน้า

‘โคราช’ เดินหน้าโครงการศึกษาแผนแม่บท ระดมสมองทึกภาคส่วนคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ สร้างภาพอนาคตการพัฒนาเมืองใหม่ รองรับ 20 ปี ข้างหน้า

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิด การสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน ครั้งที่ 1 “การคาดการณ์เชิง ยุทธศาสตร์เพื่อการกวาดสัญญาณและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อสร้างภาพอนาคตการพัฒนาเมืองใหม่” โดยมีผู้แทนภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ 32 อำเภอของจ.นครราชสีมา รับฟังผู้แทนบริษัท แพลนเนอร์ 26 จำกัด และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ชี้แจงหลักการและเหตุผลโครงการศึกษาแผนแม่บทเมืองนครราชสีมา เพื่อการมีส่วนร่วมจัดกระบวนการมองภาพอนาคต 20 ปี และการวางแผนแบบร่วมหารือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและการคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาเมืองรองรับการขยายตัวของเมือง การลงทุนของภาครัฐตลอดจนความท้าทายใหม่ในอนาคตและเปิดโอกาสให้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน

นายจรัสชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีบทบาทเป็นประตูหน้าด่านในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนโยบายการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและแผนงานโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้เกิดศักยภาพและความพร้อมที่เอื้อต่อการลงทุน ทำให้พื้นที่ในหลายบริเวณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองและชุมชน รวมถึงแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร แรงงานและนักท่องเที่ยวในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่เมืองใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนงานและโครงการพัฒนาของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มตามศักยภาพ อีกทั้งยังสามารถนำเอาแนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทมาปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาให้มีความเหมาะสมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon