ปัตตานี ดันต่อ แผนพัฒนาต้นแบบ ‘ท่องเที่ยวชุมชน’ จ่อ ต่อยอด ‘เมืองโบราณยะรัง’

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ จังหวัดปัตตานี มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดปัตตานี ระหว่าง ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะทำงานในภาควิชาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวงาน พร้อมร่วมรับฟังการสรุปข้อมูลและทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบของจังหวัดปัตตานี และการสรุปทิศทางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ให้รู้จักชูจุดแข็งของตนเอง เพื่อเปิดพื้นที่ภายในให้เกิดความนิยม และพัฒนาการด้านสินค้าให้เกิดการสร้างรายได้ต่อชุมชนให้คิดแผนแบบระยะยาว และต่อเนื่อง

ด้าน ดร.สุวิมล บัวทอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้วางข้อสรุปประเด็นกิจกรรมและทบทวนแผนพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยว ทั้งเป้าหมายการพัฒนาทางโครงสร้างทั้ง 4 ด้าน คือด้านโครงสร้างพิ้นฐาน, ด้านสินค้าและบริการ, ด้านส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และ ด้านวางกฎระเบียบ ตามที่ชุมชนวางไว้ กับสิ่งที่ชุมชนต้องนำไปพัฒนาต่อในปีถัดไป ทั้ง 4 ชุมชนเดิม ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทรายขาว, ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์ (กลุ่มบูนาดารา), ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบานา, ชุมชนท่องเที่ยวบางปูโดยในปีนี้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีกแห่งคือชุมชนยะรังซึ่งกำลังผลักดันอยู่ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณที่สำคัญมากของประเทศไทย และยังต้องพัฒนาเพิ่มศักยภาพอีกหลายด้าน เช่น ต้องเพิ่มนักสื่อความหมายชุมชน และเพิ่มทักษะนักสื่อความหมายที่มีอยู่เดิม สามารถบอกเล่าเรื่องราวให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควรมีการศึกษาวิจัย ค้นคว้าไปพร้อมๆ กับสถาบันต่างๆ และกลุ่มท่องเที่ยวภายในตำบลยะรัง ควรเชื่อมโยงโปรแกรมท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจ และเชื่อมโยงไปยังแหล่งโบราณสถานเมืองโบราณยะรัง สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ มีความเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นต้น สิ่งที่ชุมชนต้องพัฒนาต่อ เช่นปรับปรุงห้องน้ำรองรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐานการหนุนเสริมของหน่วยงาน พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ให้กับชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัด และประเทศ ส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม มาเข้าร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวคุณธรรรมโดยพลังบวก บ้าน วัด โรงเรียน มหาลัยฯ แหล่งเศรษฐกิจท้องถิ่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon