‘บิ๊กอุ้ย’ ปธ.เปิดอบรมปฐมนิเทศ กำลังพล ศรชล. ปี’64 บูรณาแผนป้องกันผลประโยชน์ทางทะเล

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่จ.ชลบุรี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2563 โรงแรม แกรนด์ พาลาสโช่ พัทยา ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ พล.ร.ต.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก ศรชล. กล่าวว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ปฏิบัติงาน ใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ศรชล. ประจำปื งบประมาณ 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันผ่านถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการกับการแถลงนโยบาย ศรชล.ประจำปี งบประมาณ อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงนในระดับต่าง ๆ ของ ศรชล. รองรับแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ประจำ ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

สำหรับ ศรชล. จากเดิมมีฐานะเป็นศูนย์ ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้ศรชล. จากเดิมเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ยกระดับขึ้นเป็น “ศูนย์อำนวยการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ ศรชล.

โดยบทบาทใหม่ของ ศรชล. ในการทำหน้าที่ “บูรณาการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับหน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน ได้แก่กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ หน่วยราชการอื่น ๆ ของรัฐ และองค์กรหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งจะส่งผลทำให้การแก้ปiญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทะเลมีเอกภาพ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การคุ้มครองเรือประมง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในการประกอบกิจการหรือกิจกรรมในทะเล ตลอดจน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อทำ ให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ปัจจุบันมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการบังคับบัญชาขึ้นตรง ต่อนายกรัฐมนตรีมีกลไกในการดำเนินงานที่สำคัญประกอบด้วย ด้านนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ด้านการบริหาร มี คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบด้วย อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้อำนวยการ ศรชล. และ เสนาธิการทหารเรือ เป็น เลขาธิการ ศรชล.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon