โควิดเมียนมายังหนัก ผู้ว่าฯกาญจน์ ยืดปิดด่าน ผู้ประกอบสาหัส ส่งออกไม่ได้ สินค้าค้างเพียบ

โควิดเมียนมายังหนัก ผู้ว่าฯกาญจน์ ยืดปิดด่าน ผู้ประกอบสาหัส ส่งออกไม่ได้ สินค้าค้างเพียบ

วันนี้ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4482/2563 เรื่อง ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสูงขึ้นย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และมีช่องทางผ่านแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
2. เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรืผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3

สำหรับบรรยากาศบริเวณจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องทางด่านเจดีย์สามองค์ยังคงเงียบเหงา เช่นเดียวกับบริเวณร้านค้าชั่วคราวของผู้ประกอบการร้านค้าด้านข้างวัดพระเจดีย์สามองค์ พ่อค้าแม่ค้า ยังคงมาตั้งร้านค้าตามปกติ แม้จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวก็ตาม ทั้งนี้การเปิดร้านขายของเป็นอาชีพเดียวที่ทุกคนทำมานานกว่า 20 ปี แม้บางวันจะขายของได้เพียงวันละ 300-400 ก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้ เนื่องจากทุกคนยังมีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว

ขณะที่ ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเริ่มได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดด่านฯ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกสินค้าได้มานานกว่า 2 เดือน แม้ว่าเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจะมีการผ่อนผันให้สามารถส่งสินค้าออกได้ 1 วันก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถส่งสินค้าออกได้ทั้งหมด ทำให้มีสินค้าค้างสต๊อกเป็นจำนวนมาก ซึ่งกำลังสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการชายแดน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon