ประมงสุราษฎร์ ขยายยื่นขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำถึงก.พ.64

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องกำหนดขยายห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาตพ.ศ.2563 โดยที่ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563 จะครบกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาตในวันที่26พฤศจิกายน2563นั้น

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าพื้นที่ที่มีการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นมีจำนวนมากประกอบกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานการได้รับอนุญาตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวจึงทำให้ไม่สามารถมายื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในห้วงเวลาที่ประกาศกำหนดได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ3ของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ1

ให้ขยายห้วงเวลายื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาตพ.ศ.2563ออกไปอีกเก้าสิบวันโดยจะครบกำหนดระยะเวลาให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 2

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 อิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนอรุณ 26พ.ย.2563
บทความถัดไปผลงาน ปชป.(ฮา)