มอ.งัดมาตรการเฝ้าระวังสูงสุด ห้ามนักศึกษาและบุคลากรเข้าพื้นที่สีแดงของ ศบค.

มอ.งัดมาตรการเฝ้าระวังสูงสุด ห้ามนักศึกษาและบุคลากรเข้าพื้นที่สีแดงของ ศบค.

มอ. ออกมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ฉบับที่ 2 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด ห้ามบุคลากรและนักศึกษาเข้าพื้นที่สีแดง

วันที่ 26 ธ.ค. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ได้ดำเนินการออกมาตรการเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบของวิทยาเขตหาดใหญ่ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมดของวิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.63- 10 ม.ค.64

รายงานข่าวว่ามาตรการการดูแลตนเองของบุคลากรและนักศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ จะได้รับการติดต่อประสานโดยตรงจากทีมสาธารณสุข 2.กลุ่มเฝ้าระวัง คือ ผู้ที่สัมผัสกับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง ให้สังเกตอาการ หลีกเลี่ยงไปที่ชุมชน และใส่หน้ากากอนามัย และดำเนินการตามแนวทางดูแลตนเอง (self-monitoring)

“3.กลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ให้ดูแลตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกนอกที่พัก หลีกเลี่ยงการไปที่แออัด ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ ทานร้อน ไม่ใช้มือขยี้ตา จมูก หรือปาก เป็นต้น ขอให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่ในอาคาร หรือสถานที่ทำงาน / ห้องเรียน”

“พื้นที่การเดินทางห้ามบุคลากรและนักศึกษาเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) (พื้นที่สีแดง) (จังหวัดสมุทรสาคร) หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สามารถยกเลิกได้ ให้ขออนุมัติจากคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน และแจ้งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หลังจากกลับมาให้หยุดงานและแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา”

รายงานข่าวว่าหากเดินทางไปด้วยเหตุอื่น ให้ขออนุมัติจากคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน และแจ้งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หลังจากกลับมาให้หยุดงานและแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน โดยให้ใช้วันลากิจหรือลาพักผ่อน

“บุคลากรและนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) (สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร) หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน และแจ้งงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และให้ติดตามอาการใกล้ชิด (self-monitoring) งดร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ จนครบ 14 วันหลังจากเดินทางกลับ”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon