เปิดนโยบาย 7 ด้าน ‘นายกตู่ นันทิดา’ พัฒนาสมุทรปราการ

เปิดนโยบาย 7 ด้าน ‘นายกตู่ นันทิดา’ พัฒนาสมุทรปราการ

นับเป็นเวลา 1 สัปดาห์กว่าๆ หลังจาก น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย หรือตู่ ปรากฏตัวในชุดสีกากี ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ แถลงนโยบายการทำงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

ล่าสุด วันนี้ (2 มีนาคม) เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เผยแพร่ คำแถลงนโยบาย น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยที่ 1 ปี 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ฉบับเต็ม มีทั้งหมด 7 ด้าน

ประกอบด้วย

1.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

อาทิ สนับสนุนและผลักดันระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อจากบางปูสู่ภาคตะวันออก และภาคกลางที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกัน, เร่งรัด สานต่อ ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้การเดินทางสะดวก ด้วยระบบรถไฟฟ้า TRAM (รางเบา) ระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ทางเดินสกายวอล์ก กระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาการเดินทาง และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.นโยบายการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาทิ ให้บุตรหลานได้มีโอกาสเรียนมากและเรียนได้มาตรฐานที่สุด, ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพในการเรียนการสอนให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ส่องภาพ ‘ตู่ นันทิดา’ ในชุดกากี ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงนโยบายพัฒนาจังหวัด

3.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

อาทิ สนับสนุน ส่งเสริมในการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการบำบัดฟืนฟู และการป้องกันโรคติดต่อ, จัดให้มีสถานสงเคราะห์ (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด) เพื่อลดผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมพาหะที่ก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออื่นๆ, สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยชุมชน และจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยของประชาชน สู่มาตรฐานเมืองทันสมัย

4.นโยบายการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน

อาทิ ร่วมมือ สนับสนุน หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการทุกรูปแบบ เพื่อให้ จ.สมุทรปราการเป็นศูนย์ธุรกิจท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม โดยจัดตั้ง “ศูนย์ธุรกิจภูมิภาคสมุทรปราการ” มีจุดหมายให้นักธุรกิจสามารถติดต่อและเจรจาทางการค้าได้โดยตรง


5.นโยบายการพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาทิ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการสร้างโรงกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสุขอนามัย

6.นโยบายการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว

อาทิ พัฒนาชายฝั่งเลียบอ่าวไทยเป็น “ลานพักผ่อนเลียบอ่าวไทย” และเป็น “ศูนย์อาหารทะเลเลียบอ่าวไทย”, สนับสนุน เร่งรัด สานต่อ การก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (หอชมเมืองและอ่าวไทย) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สมุทรปราการ ให้สามารถรองรับนักทองเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของสมุทรปราการ ในด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของเมือง และสถานที่ชมทิวทัศน์ของเมือง

และ 7.นโยบายการพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร

อาทิ พัฒนาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความความตระหนักในหน้าที่ ในความเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดี

ทั้งนี้ ด้านท้ายแถลงของ “นายกตู่” ยังระบุว่า แนวนโยบายทั้ง 7 ด้าน และนโยบายที่เร่งด่วนที่เสนอนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสมุทรปราการอย่างแท้จริง

“ดิฉันมีความตั้งใจเช่นนั้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนข้าราชการ เพื่อให้ จ.สมุทรปราการ บ้านของเราพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

“การทำงานของดิฉันในวาระแรก 4 ปีข้างหน้านี้ ดิฉันมีความปรารถนาอย่างยิ่งคือความตั้งใจร่วมกัน ความจริงใจปรารถนาดีต่อกัน และทำงานเพื่อพี่น้องชาวสมุทรปราการทุกคน เข้าถึงทุกชุมชนอย่างเสมอภาคเป็นเป้าหมายสำคัญ ดำรงความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวสมุทรปราการอย่างเป็นเอกภาพยั่งยืน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ทรัมป์-ทุนเบิร์ก’ ติดโผ กว่า 300 ผู้เข้าชิงโนเบลสันติภาพ
บทความถัดไปพิจิตรแล้งหนัก ฝายแม้วในแม่น้ำยมที่ชาวบ้านสร้างไว้กักเก็บน้ำ ยังเจอปัญหาแห้งขอด