ผู้ว่าฯสุราษฎร์ สั่งห้าม ขรก.-บุคลากรภาครัฐ ออกนอกจังหวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนฟันวินัย สกัดโควิด

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ยกระดับเข้มคุมโควิด-19 ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัด กรณีจำเป็นให้ขออนุญาตก่อน หลังพบโควิดระบาดไม่สามารถลดหยุดเชื้อได้ เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงกลับมาต้องปฏิบัติตามมาตรการคณะ กก.โรคติดต่อจังหวัด ฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามถูกดำเนินการทางวินัย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในหนังสือที่ สฎ 0017.5/ว2947 ลงวันที่ 30 เม.ย.64 เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร และนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หนังสือระบุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระดับประเทศ พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก

และยังพบว่า ข้าราชการบางส่วนยังมีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นปกติ ทำให้ไม่สามารถลดการหยุดยั้งเชื้อโรคได้ รวมทั้งข้าราชการบางส่วน เมื่อเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง

เพื่อให้การเฝ้าระวัง สกัดกั้นยับยั้งป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 7 (1) และข้อ 13 ของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

1.ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในสังกัด เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ได้รับอนุญาต

2.กรณีจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแล แล้วแต่กรณี

3.กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง

4.กรณีเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

โดยให้ดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

รายงานเพิ่มเติมว่า ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (30 เมษายน) พบผู้ป่วยรายใหม่ 52 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 707 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 104 ราย เหลืออยู่ระหว่างรักษาตัว 602 ราย โดยผู้ป่วยมากที่สุดจากพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 302 ราย และ อ.เวียงสระ 105 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon