นครปฐมสั่งปิด ‘โรงงานอาหาร’ สาย 5 ถึง 23 มิ.ย. ให้คนงานทุกคนกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 1587/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาระสำคัญคือ

มีคำสั่ง 1.ให้ปิดสถานที่ของ บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในบริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ห้ามมีการชุมนุมทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ดังกล่าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

3.บุคคลใดที่ทำงานอยู่บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ดำเนินการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ตามที่ทางราชการ กำหนดเป็นเวลา 14 วัน

4.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคุม กำกับดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินการจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามข้อ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้จังหวัดทราบทันที

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9-23 มิถุนายน พ.ศ.2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เร่งฉีดวัคซีนแข้งกระทิงดุ หวั่นโควิดระบาดหนัก โค้ชจัดทีมสำรองซ้อมคู่ขนาน
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564