นครสวรรค์ ปรับมาตรการควบคุมแพร่ระบาด หลังพบผู้ป่วย-เสียชีวิตต่อเนื่อง เริ่ม 21 มิ.ย.

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณารูปแบบการเปิดเรียนในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ประชุมฯได้มอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินการเปิดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ของพื้นที่นั้นๆ

ส่วนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมมีมติกำหนดให้ 1.ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมาในจังหวัดนครสวรรค์ต้องไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวและให้กักตัวเองที่เคหสถานหรือที่พำนักจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ หรือจนกว่าจะพ้นกำหนดสิบสี่วันนับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์

2.ผู้ใดเดินทางจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีน sinovac ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 1 เกินกว่า 2 สัปดาห์ นับแต่ได้รับการฉีดวัคซีน sinovac เข็มที่ 2 หรือนับแต่ได้รับการฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 1 แล้ว กรณีเมื่อเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์ให้ไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันทีเมื่อมาถึง เพื่อดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวัง และจัดทำฐานข้อมูลของผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่

3.ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครสวรรค์ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวด ให้ทำหนังสือขี้แจงเหตุผลความจำเป็นและขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือเข้มงวดเมื่อเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ห้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย

4.ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าสองร้อยคน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

5.ห้ามจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงทุกรูปแบบ หรือร่วมวงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีคนมารวมตัวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 6.ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ยังคงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับสถานที่ กิจการ เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้น จังหวัดนครสวรรค์จะได้ประกาศออกคำสั่งต่อไป ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สมุทรสาคร ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวด 2 จุด ตีกรอบหยุดการแพร่กระจายเชื้อ
บทความถัดไป‘สุภัทร’ ย้ำ ศธ.อนุญาตนักเรียนไว้ผมยาวได้ ยึดหลักบุคลิกภาพที่ดี การมีส่วนร่วม