ผวจ.นครปฐม คลายล็อกก่อสร้าง พบติดเชื้อเพิ่ม รายวันอีก 266 ราย

ผวจ.นครปฐม คลายล็อกก่อสร้าง พบติดเชื้อเพิ่ม รายวันอีก 266 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 6 กรกฎาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นฐ. ทีม SAT & SRRT เผยสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 266 ราย เป็นสัญชาติ ไทย 242 ราย อื่นๆ 24 ราย เสียชีวิต 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม
Cluster HR ในโรงชำแหละสุกรกลุ่มผู้ประกอบอาชีพลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน “แนวโน้มการระบาดสูงขึ้น”

ข้อเสนอแนะติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอจัดทำมาตรการ เร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูง เน้นการกักกัน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่นโรงชำแหละสุกร กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์/โรงชำแหละสุกรพิจารณา ดำเนินการ Bubble and Sealรวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

ขณะที่นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม ลงนามประกาศจังหวัด ประกาศ ฉ.75/2564 (ลวท. 5 กรกฎาคม 2564) เรื่อง มาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ของพื้นที่จังหวัดนครปฐม

1.การอนุญาตการก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภท ให้ยื่นคำขอ ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม สำหรับการก่อสร้างขนาดเล็กให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ พิจารณาอนุญาต รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
– โครงการก่อสร้าง ซึ่งหากหยุดก่อสร้างในทันทีหรือการดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไข หรือเกิดอันตรายแก่ประชาซนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก การก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เทปูน
– การก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว ซึ่งการหยุดก่อสร้างในทันทีหรือดำเนินการล่าช้า จะได้รับความเสียหายจนเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน
– การก่อสร้งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แบริเออร์ (Barier) กั้นช่องการจราจร หรือแผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร
– การก่อสร้างทีมีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุม การพร่ระบาดโควิด-19 เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรืออื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรค

2. ให้แรงงานประเภทก่อสร้างสามารถเดินทางเคลื่อนย้ายจากสถานที่พักชั่วคราวทั้งกรณีข้ามเขตจังหวัดหรือภายในเขตจังหวัดได้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค เช่น การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย หรือการฉีดวัคซึน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้คำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่

3. สถานที่ตามข้อ 1 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 62/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับสถานที่พักของคนงานก่อสร้าง หรือสถานที่พักอื่นในลักษณะคล้ายกัน โดยเคร่งครัด

4. ให้นายอำเภอโดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงานชั่วคราว ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon