‘บิ๊กอุ้ย’ปธ.วางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง ทร.

เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่จ.สมุทรปราการ พล.ร.อ. ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมี พล.ร.ท.วุฒิชัย สายเสถียร รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดหาเรือในครั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 – 2567 โครงสร้างกำลังรบ ได้กำหนดให้มีเรือลากจูง สำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ลำ โดยปัจจุบันมีเรือลากจูงใช้ปฏิบัติราชการแล้ว จำนวน 6 ลำ และมีแผนปลดระวางประจำการ 1 ลำ ซึ่งจะเหลือเรือลากจูงใช้ในราชการ เพียง 5 ลำ กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทน ซึ่งการต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จะทำให้มีเรือลากจูงที่เพียงพอต่อการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่และเรือดำน้ำที่กองทัพเรือจะได้รับมอบมาใช้ปฏิบัติราชการในปี 2567
การต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือก จากบริษัทอู่ต่อเรือภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านองค์บุคคล องค์ความรู้ และช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จัดสร้างขึ้นโดยใช้แบบเรือ Ramparts 3200 CLASS TUG เป็นแบบพื้นฐาน โดยพัฒนาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการ ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ และเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ในการเข้า – ออกจากท่า การขจัดคราบน้ำมันในทะเล การดับเพลิงในเรือในเขตฐานทัพ ท่าเรือต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกประการ โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางที่จัดให้มีพิธีวางกระดูกงูในวันนี้ มีคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ คือ มีความยาวตลอดลำ 31.5 เมตร ความกว้างตัวเรือ 12.6 เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ 4.5 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ 12.1 นอต ห้องพักสำหรับกำลังพล 20 นาย มีพื้นที่จัดเก็บเสบียงอาหารและระบบน้ำจืดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 วันระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็ว 8 นอตที่ระวางขับน้ำเต็มที่และมีกำลังดึงไม่น้อยกว่า 55 เมตริกตัน

โอกาสนี้ ผบ.ทร.ได้กล่าวเพื่อเป็นเกียรติในพิธี โดยมีใจความสำคัญระบุว่า “ตามที่กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง จำนวน 1 ลำ โดยว่าจ้างบริษัท เอเชียนมารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ ให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้สำเร็จเรียบร้อยมาตามลำดับจนถึงขั้นตอนที่สำคัญในวันนี้ คือ การวางกระดูกงูเรือ ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถและประสบการณ์ของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ว่าจะสามารถดำเนินการสร้างเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ”
ในส่วนของพิธีวางกระดูกงูเรือของประเทศไทยและต่างประเทศ ถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ และได้ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยโบราณ อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเรือที่จะก่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย และความวัฒนาถาวรให้แก่เรือ และยังถือว่าเป็นการอัญเชิญแม่ย่านางเรือ ให้เข้าสถิตแก่เรืออีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon