สกู๊ปหน้า 1 : จับตา ‘ตลาดสุรนารี’ คลัสเตอร์ใหญ่โคราช กระจายเชื้อโควิด 4 วง

สกู๊ปหน้า 1 : จับตา ‘ตลาดสุรนารี’ คลัสเตอร์ใหญ่โคราช กระจายเชื้อโควิด 4 วง

“ตลาดสุรนารี” ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ข้างโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา มีแผงค้า 1,300 แผง และล้งผักผลไม้กว่า 1,000 ล้ง กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดลามไปทั่ว คลัสเตอร์นี้มีที่มาอย่างไร

ศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าฯนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า การแพร่ระบาดของโควิดเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา รายงานพบผู้ป่วย 5 ราย เป็นผู้ค้าขายผักและผลไม้ที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ มีประวัติเชื่อมโยงกับการเดินทางไปซื้อสินค้าที่ตลาดสุรนารีไปจำหน่าย

ขณะที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา รับผู้ค้าในตลาด
สุรนารีเข้ารักษาตัว 6 ราย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ในฐานะเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบจึงระดมค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 วัน มีจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิดด้วยเอทีเค 1,444 ราย พบผู้ค้าและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานตลาดสุรนารี ทั้งที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด ติดเชื้อ 75 ราย ซึ่งมีผู้ที่มีผลเอทีเคเป็นบวก 6 รายแต่ไม่เข้ารับการรักษา จึงประสานข้อมูลทราบเป็นบุคคลนอกพื้นที่และมีความประสงค์ไปรักษาที่ภูมิลำเนาตนเอง เมื่อผู้ค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบข่าวการแพร่ระบาดจึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตามโรงพยาบาลในพื้นที่

รองผู้ว่าฯนครราชสีมาแจงวิธีการควบคุมคลัสเตอร์นี้ว่า การตัดวงจรการแพร่ระบาดเบื้องต้น ได้สั่งปิดตลาดสุรนารี เป็นเวลา 4 วัน เพื่อระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค แต่เชื้อลุกลามอย่างต่อเนื่อง ขยายจากวง 1 ซึ่งเป็นผู้ค้าผักผลไม้ในตลาดสุรนารีและตลาดสดพื้นที่ใกล้เคียง 106 ราย ไปยังวง 2 เป็นผู้ค้าที่มาซื้อของไปขายตามตลาดสดในท้องถิ่น 41 ราย และวง 3 เป็นครอบครัวผู้ค้า 62 ราย ลามไปถึงวง 4 เป็นเพื่อนบ้านของผู้ค้า หรือผู้ที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน 51 ราย พบผู้ป่วยในพื้นที่ 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.พิมาย อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด อ.ขามทะเลสอ อ.ขามสะแกแสง อ.พระทองคำ อ.วังน้ำเขียว ผู้ป่วยสะสมล่าสุด 260 ราย

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคตามลักษณะระบาดวิทยา ถือเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และมิได้อยู่ในวงจำกัด รวมทั้งมีผู้ป่วยเกิน 10% ซึ่งที่ผ่านมา ผู้บริหารตลาดเอกชนมิได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขแต่อย่างใด โดยปล่อยปละละเลย มีผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ตลาดบางรายไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่คัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เว้นระยะห่าง และไม่พบการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือบันทึกชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อขอข้อมูลก็ไม่สามารถนำมาแสดงให้กับทีมสอบสวนโรคได้

ดังนั้น กอบชัย บุญอรณะผู้ว่าฯนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา จึงลงนามคำสั่งขยายเวลาปิดตลาดสุรนารีเพิ่มเติม เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. วันที่ 15 กันยายน ถึงเวลา 14.00 น. วันที่ 26 กันยายน ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า หรือออกพื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้าน นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เผยถึงจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสบ่อย พบการปนเปื้อนของเชื้อในห้องน้ำใกล้กับที่ตั้งแผงขายผักผลไม้ พบผู้ดูแลรับผิดชอบและ ผู้ใช้บริการติดเชื้อ 7 ราย เมื่อตรวจวัดค่าคลอรีนน้ำประปาพบค่าต่ำกว่า 0.2 จากมาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.5 -1 ส่งผลให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อต่ำลง

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบค่าคลอรีนในห้องน้ำทั้งหมด เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง ส่วนมาตรการสำคัญให้ติดตามรวบรวมข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ผู้ค้า ลูกจ้างโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ย้อนหลัง 14 วัน ก่อนพบการระบาด ประเมินว่ามีกว่าพันคน ซึ่งอยู่ระหว่างติดตาม เพื่อค้นหาเชิงรุก ยับยั้งการแพร่ระบาดมิให้ขยายวงไปพื้นที่อื่น

“ก่อนครบกำหนดการเปิดตลาด คณะกรรมการโรคติดต่อจะลงพื้นที่ตรวจประเมินนำข้อมูลมาพิจารณาภาพรวมทั้งหมด เน้นย้ำตลาดต้องมีระบบสุขาภิบาลตามข้อกำหนด ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด” รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมาแจกแจง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญหลังตลาดสุรนารีถูกปิด ปรากฏว่ามีผู้ค้าส่วนหนึ่งอ้างต้องทำมาหากินและสินค้าที่สต๊อกไว้จะเน่าเสีย จึงตั้งแผงค้าริมถนนและใช้พื้นที่ 20 ไร่ ในตลาดลานโพธิ์ผักสด ด้านข้างตลาดสุรนารี ประกอบกิจการซื้อขายผักผลไม้ตามปกติ

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เนื่องจากมิใช่พื้นที่ตลาดที่ถูกสั่งปิด ทำให้มีโอกาสเชื้อแพร่กระจายได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีจะมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดใน จ.นครราชสีมา โดยสถานการณ์ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเป็นผู้ค้าในตลาดสดข้างเคียงที่มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดสุรนารีอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องหมายคำถามการสั่งปิดตลาด แต่ภาครัฐไม่มีมาตรการรองรับและเยียวยาผู้ค้าที่ได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ ตลาดสุรนารี ชื่อเดิมคือ ตลาดสุรนคร เมืองใหม่ มีข้อพิพาทระหว่างกลุ่มทายาทเจ้าของที่ดินกับผู้เช่า เพื่อต้องการครอบครองกิจการดูแลผลประโยชน์ต่อเดือนประมาณ 10 ล้านบาท รวมทั้งปัญหาใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ถูกต้อง จนมีข่าวหลายครั้งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หลังสิ้นสุดสัญญาเช่า 30 ปี กลุ่มทายาทเข้ามา บริหารแทนก็มีปัญหาฟ้องร้องกันอีก โดยมีการร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่กระบวนการยุติธรรมยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ที่น่าเป็นห่วงคือ ตลาดสุรนารี ในแต่ละวันมีการซื้อขายผักผลไม้ระหว่างผู้ประกอบการค้าในกรุงเทพฯและจังหวัดแถบชานเมืองกับกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรถบรรทุกผักผลไม้มาขนถ่ายสินค้าประมาณ 1 พันคัน นอกจากนี้ มีรถพุ่มพวง รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมารับสินค้าอุปโภค บริโภคไปตระเวนเร่ขายตามท้องถิ่นกว่า 200 คัน หากรวมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่ละวันมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 2-3 พันคน

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พบผู้ป่วยรายใหม่ 344 ราย สอบสวนโรคเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 45 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 2 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 297 ราย ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 22,750 ราย รักษาหาย 19,975 ราย ยังรักษาอยู่ 2,614 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 161 ราย จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 344 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อ.เมือง 124 ราย และกว่า 80% มีประวัติเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ดังนั้น จึงต้องจับตาดูว่าจากนี้ไป “คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี” จะมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นแค่ไหน และจะควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ในเร็ววันเมื่อไร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
บทความถัดไปกราฟิกมติชน : ไทม์ไลน์ฉีดวัคซีนให้นักเรียน