ผู้ว่าฯกาญจน์สั่งปิดศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน 14 วัน หลังพบโควิดระบาดหนัก

ผู้ว่าฯกาญจน์สั่งปิดศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน 14 วัน หลังพบโควิดระบาดหนัก

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4843/2564 เรื่อง ปิดศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน เทศบาลตำบลท่าขนุน หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่ศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน เทศบาลตำบลท่าขนุน หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่จริง จำนวนครัวเรือน 250 ครัวเรือน จำนวนประชากรประมาณ 1,400 คน ผลตรวจจาก ATK เป็น Positive เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จำนวน 582 ราย พบ 66 ราย และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ตรวจ จำนวน 656 ราย พบ 20 ราย รวม 86 ราย ซึ่งหากไม่มีการระงับยับยั้ง หรือการสกัดการแพร่กระจายของโรคคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง

อำเภอทองผาภูมิแจ้งว่าสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น หากไม่มีการระงับยับยั้ง หรือการสกัดการแพร่กระจายของโรค คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุข ผู้แทนเทศบาลตำบลท่าขนุน ผู้ปกครองท้องที่บ้านท่าขนุน ได้ประชุมหารือร่วมกัน มีมติเห็นควรให้ปิดพื้นที่ศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน เทศบาลตำบลท่าขนุน เป็นเวลา 14 วัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และ (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 กำหนดปิดพื้นที่ศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน เทศบาลตำบลท่าขนุน หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

ข้อ 2 ห้ามผู้ใดเข้า-ออกพื้นที่ และตั้งจุดควบคุมการเข้า-ออก บริเวณทางเข้าศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน เทศบาลตำบลท่าขนุน หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2564 ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และหัวหน้าคุ้มบ้านเป็นผู้ปฏิบัติงานในจุดควบคุมดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อ 3 การขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภค การขนส่งทางการแพทย์ การขนส่งพัสดุภายในประเทศ และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยให้ขนถ่าย ณ บริเวณจุดควบคุมการเข้า-ออก บริเวณทางเข้าศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการได้โดยมอบหมายให้นายอำเภอทองผาภูมิเป็นผู้บริหารจัดการในพื้นที่

ข้อ 4 มอบหมายให้อำเภอทองผาภูมิบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้น จุดควบคุมการเข้า-ออก ณ บริเวณทางเข้าศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุน เทศบาลตำบลท่าขนุน หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กอ้อ’ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี รับมอบหน้าที่ ผบช.ภาค 6 คนใหม่ อย่างเป็นทางการ!!
บทความถัดไปชาวโคกใหญ่ บุรีรัมย์ ฮือไล่ผู้ใหญ่บ้านไม่ทำงาน เจ้าตัวยืนยันไม่ออก ชี้ป่วย 16 โรคหมอให้พักผ่อน