ทช.แจ้งน้ำท่วม 12 จังหวัด กระทบถนนสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง และผ่านไม่ได้ 28 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 19 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (5 ต.ค. 64 เวลา 12.00 น.)ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, นครสวรรค์, อุทัยธานี, สุโขทัย และสระแก้ว รวม 47 สายทางสามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 21 สายทาง (21 แห่ง) ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง) และสะพานขาด/คอสะพานขาด/ทรุดตัว 4 สายทาง (4 แห่ง)

1. สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293 – บ้านหนองกระดิ่ง อ.กงไกรลาศ, คีรีมาศ จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 33 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300 ถึง 2+500)

2. สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004 – บ้านเขาน้อย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 14+461)

3. สายทาง นว.2057 แยก ทล.11 – บ้านโคกเดื่อ อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 13+000)

4. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

5. สายทาง นม.1015 แยก ทล.2 – บ้านหนองหัวฟาน อ.โนนสูง,ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 4+200)

6. สายทาง นม.6019 บ้านโนนสูง – บ้านโนนไทย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+700 ถึง 7+500)

7. สายทาง นม.4027 แยก ทล.2160 – บ้านโคก อ.คง, แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 36+500 ถึง 36+935)

8. สายทาง นม.1046 แยก ทล.2 – บ้านสะแทด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+800 ถึง 1+550)

9. สายทาง นม.1063 แยก ทล.2 – บ้านบุหญ้าคา อ.คง, โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+200)

10. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 3+900)

11. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 – แยก ทล.2065 อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+300 ถึง 5+800)

12. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

13. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 – แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 5+350)

14. สายทาง ชย.5041 แยกทางหลวงชนบท ชย.3003 – แยก ทล.202 อ.คอนสวรรค์, แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+600 ถึง 3+800)

15. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+800)

16. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 4+300)

17. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)

18. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 150 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+900 ถึง 16+600)

19. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+200 ถึง 30+000)

20. สายทาง อท.2034 แยก ทล. 32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง ท่วมสูง 35 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+000 ถึง 7+300)

21. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 แยก ทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+429 ถึง 1+800)

22. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 – บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 9+800 ถึง 12+463)

23. สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 6+000)

24. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+135)

25. สายทาง สบ.3004 แยก ทล.362 – บ้านหาดสองแคว อ.เมือง จ.สระบุรี คอสะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 1+900)

26. สายทาง สบ.4016 แยก ทล.3224 – บ้านแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง 7+150)

27. สายทาง สบ.4020 แยก ทล.3017 – บ้านดงมะเกลือ อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 6+200 ถึง 6+450)

28. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 – บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650)

ทั้งนี้ สำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ประสบภัย ได้ติดตั้งป้ายเตือนห้ามผ่านทาง และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ชั่วคราว พร้อมเร่งดำเนินการวางแผนเพื่อฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบต่อไป ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ณัฐชา’ เชื่อ ‘ธรรมนัส’ กระโดดลงน้ำส่งสัญญาณบางอย่าง ชี้พรรครัฐบาลปัญหามาก แนะ ‘บิ๊กตู่’ แก้เงื่อนตัดเชือกยุบสภา
บทความถัดไปตัวแทน 14 พรรค กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ยื่น 6 ข้อเสนอ ปธ.กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ยกเลิกค่าสมาชิกพรรค